ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;
May 9, 2021
ΠΟΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΧΕΙ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;
May 11, 2021
Share

Για να θεωρηθεί η καταγγελία της σύβασης εργασίας έγκυρη πρέπει να καταβληθεί στον απολυόμενο εργαζόμενο η νόμιμη αποζημίωσή του.

Ο εργοδότης δεν έχει την πιο πάνω υποχρέωση, μεταξύ άλλων, όταν:

Α) δεν έχουν συμπληρωθεί 12 μήνες από τη έναρξη ισχύος της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ή σε περίπτωση λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου,

Β) ο εργαζόμενος αποχώρησε οικειοθελώς,

Γ) η απόλυση έγινε λόγω δόλιας αντισυμβατικής συμπεριφοράς του εργαζόμενου και

Δ) έχει υποβληθεί μήνυση εναντίον του εργαζόμενου.