ΕΧΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΠΡΙΝ ΛΗΞΕΙ;

ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΚΑΙ Η ΡΗΤΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
October 13, 2021
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;
October 16, 2021
ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΚΑΙ Η ΡΗΤΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
October 13, 2021
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;
October 16, 2021
Share

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να καταγγελθεί πριν από τη λύση της μόνο για σπουδαίο λόγο.

Στην περίπτωση της σύμβασης ορισμένου χρόνου, καθένα από τα μέρη μπορεί να την καταγγείλει οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο.

Σπουδαίος λόγος θεωρείται η ουσιώδης παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων αλλά και περιστατικά που αντικειμενικά καθιστούν μη ανεκτή την συνέχιση της σύμβασης.

Για την εκτίμηση αυτών των περιστατικών λαμβάνονται υπόψη η καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και οι ιδιαίτερες περιστάσεις που συνοδεύουν τα περιστατικά.


Στην περίπτωση της σύμβασης αορίστου χρόνου, ο σπουδαίος λόγος δεν αποτελεί προϋπόθεση για την λύση της (αρκεί μόνο η τήρηση του γραπτού τύπου και η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης).