ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ;

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗ;
May 30, 2021
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ SELF TEST ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
May 30, 2021
ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗ;
May 30, 2021
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ SELF TEST ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
May 30, 2021
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Σύμφωνα με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανώνυμης εταιρείας ή γεωργικού συνεταιρισμού, εφόσον δεν πρόκειται για κάποια από της προαναφερόμενες απαγορευμένες θέσεις.

Προϋποθέσεις για να χορηγηθεί η πιο πάνω άδεια είναι:

Α) η συμμετοχή του να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και

Β) η συμμετοχή του να μην παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Η άδεια χορηγείται στους υπαλλήλους του δημοσίου από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει πρώτα να έχει δοθεί σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρεσία του τη συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, εκτός των σωματείων και των κοινωφελών ιδρυμάτων.

Επιπλέον, απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγο του ή ανήλικα τέκνα τους μετοχών ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του.

Εάν ο υπάλληλος, σύζυγος του ή ανήλικα τέκνα του, είτε κατέχουν κατά το διορισμό του είτε αποκτούν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του λόγω κληρονομιάς, μετοχές ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του, τότε ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις μεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη μετακίνηση του σε άλλη αρχή της υπηρεσίας του ή τη μετάταξη του σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η μετακίνηση ή μετάταξη είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του, ενώ κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών ή την ολοκλήρωση της μετάταξης του, ο υπάλληλος εμπίπτει στο προβλεπόμενο από το νόμο κώλυμα συμφέροντος.

Η παράβαση των πιο πάνω υποχρεώσεων γεννά πειθαρχική ευθύνη του υπαλλήλου.