ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ?

ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ?
September 11, 2018
ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ?
September 11, 2018
ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ?
September 11, 2018
ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ?
September 11, 2018
Share

Η καταβολή της αποζημίωσης

είναι αναγκαία για να θεωρηθεί νόμιμη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η αποζημίωση, ο εργαζόμενος μπορεί να θεωρήσει ότι δεν λύεται η σύμβαση και να αναζητήσει τους μισθούς υπερημερίας, ασκώντας αγωγή εντός 3 μηνών από την απόλυση. Διαφορετικά μπορεί να θεωρήσει έγκυρη την καταγγελία και να ασκήσει αγωγή αξιώνοντας την αποζημίωση. Σημειώνεται, βέβαια, ότι η μη καταβολή αποζημίωσης αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, αν η εργοδότρια εταιρεία έχει περιέλθει σε πτώχευση, η μη καταβολή αποζημίωσης μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη.