ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΡΕΠΟ – ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
June 11, 2021
ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
June 12, 2021
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΡΕΠΟ – ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
June 11, 2021
ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
June 12, 2021
Share
 Του Δικηγόρου Δεληγιάννη Αντώνιου – Αλέξανδρου*

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, έχουν υποχρέωση να επαναπροσλάβουν το ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο εργασίας (τουριστική σεζόν). Η επαναπρόσληψη σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 1346/1983 πρέπει να γίνεται σταδιακά ως εξής:

Α. Με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, θα πρέπει να επαναπροσληφθεί τουλάχιστον το 1/3 των εργαζομένων που εργάστηκε κατά την προηγούμενη περίοδο εργασίας.

Β. Με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, θα πρέπει να επαναπροσληφθούν τουλάχιστον τα 2/3 των εργαζομένων που εργάστηκε κατά την προηγούμενη περίοδο εργασίας

Γ. Με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας,  θα πρέπει να επαναπροσληφθεί το σύνολο του προσωπικού που εργάστηκε κατά την προηγούμενη περίοδο εργασίας.

Το ποσοστό πληρότητας του εκάστοτε ξενοδοχείου εξετάζεται από αρμόδιο υπάλληλο της κατά τόπον Επιθεώρησης Εργασίας, ύστερα από έλεγχο του Βιβλίου Εισόδου του Ξενοδοχείου ή από οιαδήποτε άλλη πρόσφορη πηγή. Σημειώνεται ότι για να βρεθεί το ανωτέρω ποσοστό πληρότητας, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αύξηση της πληρότητας (πχ αύξηση πληρότητας εν όψει του Αγίου Πνεύματος κλπ.)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο για να αποκτήσει ο μισθωτός το δικαίωμα επαναπρόσληψης, θα πρέπει να υποβάλει στον εργοδότη του μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, εγγράφως ειδοποίηση ότι επιθυμεί να εργαστεί κατά την προσεχή τουριστική περίοδο και να την αποστείλει στον εργοδότη του μέχρι τις 30 Ιανουαρίου εκάστου έτους (μέσω email, φαξ ή συστημένη επιστολή ταχυδρομείου).

Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να τον απασχολήσει από τις 10 Ιουνίου και από 25 Μάιου εάν αυτή βρίσκεται στην περιοχή της Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας και για τις Λουτροπόλεις από 15 Ιουνίου. Αν ο καλούμενος από την επιχείρηση μισθωτός δεν αναλάβει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών αδικαιολόγητα, τότε χάνει το δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.

Επίσης οι εποχιακές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να επαναπροσλάβουν τα μέλη διοίκησης των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, τα οποία εργάστηκαν σε αυτές κατά την προηγούμενη  τουριστική περίοδο. Η επαναπρόσληψη των Συνδικαλιστικών Στελεχών πρέπει να γίνεται μέχρι την συμπλήρωση του 30% του προσωπικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να παραμένουν στην εργασία τους και μετά την λήξη της εποχιακής περιόδου, αν η επιχείρηση έχει ανάγκη τη παροχή της εργασίας τους.

ΑΠΟΛΥΣΗ: Θα πρέπει να καταστεί σαφές, ότι τόσο κατά την διάρκεια λειτουργίας της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης όσο και κατά την περίοδο που αυτή δεν λειτουργεί, οι απολύσεις εργαζομένων λαμβάνουν χώρα με την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Παράλληλα δεν επιτρέπεται κατά την περίοδο που δεν λειτουργεί η επιχείρηση απόλυση με προειδοποίηση, εκτός αν υπάρχει δικαιολογημένη αιτία.

Το ύψος της αποζημίωσης υπολογίζεται με γνώμονα τον μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας. Ο χρόνος υπηρεσίας επί τη βάσει του οποίου θα γίνει ο υπολογισμός της αποζημίωσης λογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας του απολυόμενου μισθωτού από την πρόσληψη μέχρι την απόλυσή του, αφαιρουμένων των περιόδων που η εποχιακή επιχείρηση ήταν κλειστή και ο μισθωτός είχε την δυνατότητα να απασχοληθεί σε άλλον εργοδότη.

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ:

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τη στήριξη των κλάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, το γραφείο τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση που θα περιλαμβάνει νέα ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τους εργαζομένους στον τουρισμό.

Συγκεκριμένα :

  1. Για τους εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία που θα επαναπροσληφθούν, δίνεται δικαίωμα υπαγωγής στο μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας, με αποζημίωση ειδικού σκοπού, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.
  2. Για τους εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία που δεν θα επαναπροσληφθούνκατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, δίνεται δικαίωμα υπαγωγής στο μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού, με μονομερείς δηλώσεις τους, στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων .
  3. Επιπλέον, οι εποχικά εργαζόμενοι υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία, θα μπορούν να ενταχθούν από τον μήνα Ιούλιο και έως τον Σεπτέμβριο 2021 στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,το οποίο επεκτείνεται έως και 30/9/2021, με πλήρη κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και για τον χρόνο που εργάζονται (όπως ισχύει για τις επιχειρήσεις του κλάδου των αερομεταφορών και την ακτοπλοΐα). Για τις ανωτέρω επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου δεν θα ισχύει η 31η Ιανουαρίου 2021 ως ημερομηνία επιμέτρησης του προσωπικού τους.
  4. Οι λοιποί εποχικά εργαζόμενοι μη υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, θα μπορούν να ενταχθούν, από 1ηΙουνίου και έως 6 μήνες από την πρόσληψή τους, στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με την ένταξη της πρόσληψής τους στο πρόγραμμα αυτό θα καλύπτεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και ο καθαρός μισθός τους θα επιδοτείται με 200 ευρώ.
  5. Οι ξεναγοί και οι τουριστικοί συνοδοίθα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 με μονομερή δήλωσήτους στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

* Ο Δεληγιάννης Αντώνιος – Αλέξανδρος είναι δικηγόρος, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.