ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ?

ΕΡΓΑΤΙΚΟ FORUM 2016
September 11, 2018
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ?
September 11, 2018
Share

Αν ο εργοδότης υποβληθεί σε έξωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου

στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση, λόγω μη ανταπόκρισης στις οικονομικές του υποχρεώσεις, η εργασιακή σχέση μεταξύ του ίδιου και των εργαζομένων εξακολουθεί να υφίσταται όπως πριν. Δηλαδή οι εργαζόμενοι οφείλουν να παρέχουν εργασία και εκείνος οφείλει να καταβάλλει το συμφωνημένο μισθό. Όμως, εν προκειμένω, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να προσφέρουν την οφειλόμενη εργασία, ενώ ο εργοδότης εξακολουθεί να οφείλει μισθό, ακόμη και στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι ουσιαστικά δεν εργάζονται, με αποτέλεσμα να καθίσταται υπερήμερος οφειλέτης έναντι των αυτών. Ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού μόνο στην περίπτωση που η μη εκ μέρους του αποδοχή της εργασίας των μισθωτών, οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι όμως σίγουρα δεν καλύπτουν την έξωση.