Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΥΣΩΝΑ – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
June 23, 2021
Η ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ: ΠΟΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
June 24, 2021
Share

Τόσο στην πλήρη, όσο και στη μερική απασχόληση, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί ο εργαζόμενος να παράσχει πρόσθετη εργασία, δηλαδή εργασία πέραν από την αρχικά συμφωνηθείσα, εφόσον μπορεί να την εκτελέσει και τυχόν άρνηση του θα ήταν αντίθετη στην καλή πίστη.

Δικαίωμα άρνησης έχει ο μισθωτός, όταν η πρόσθετη εργασία ζητείται τακτικά και κατά συνήθη τρόπο.

Η επιπλέον αυτή εργασία αμείβεται με προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής, για κάθε ώρα πέρα από το αρχικά συμφωνηθέν ωράριο.

Με τον ν. 4808/2021, η συμφωνία για πρόσθετη εργασία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις ώρες αμέσως πριν την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου, αλλά μπορεί να αφορά και άλλες ώρες της ημέρας.

Συγχρόνως βέβαια, η πρόσθετη εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλήρες ημερήσιο ωράριο του αντίστοιχου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης. Όπου δηλαδή εφαρμόζεται πενθήμερο σύστημα εργασίας, το ανώτατο όριο συνολικής απασχόλησης είναι 8 ώρες, ενώ, όπου ισχύει το εξαήμερο σύστημα, το όριο είναι 6 ώρες και 40 λεπτά.

Δικηγόρος Εργατολόγος