ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ;

Share

Οι μαθητές ή σπουδαστές εκπαιδευτικών μονάδων

οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιου με οποιονδήποτε τρόπο, δικαιούνται, να λάβουν, εκτός της κανονικής άδειας, πρόσθετη άδεια 30 ημερών, χωρίς αποδοχές, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Επίσης, όσοι συμμετέχουν σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή σε διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια, άνευ αποδοχών, για 10 εργάσιμες ημέρες, συνεχόμενες ή τμηματικά.