Η άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Τι θα ισχύσει για την ειδική άδεια μητρότητας. Γιατί ο ΟΑΕΔ δεν ξεκαθαρίζει
November 19, 2022
Ήρθε η ώρα για την μεγάλη μάχη των μισθών
November 20, 2022
Τι θα ισχύσει για την ειδική άδεια μητρότητας. Γιατί ο ΟΑΕΔ δεν ξεκαθαρίζει
November 19, 2022
Ήρθε η ώρα για την μεγάλη μάχη των μισθών
November 20, 2022
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Με τη δημοσίευση του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α’ 101/19.6.2021) ο νομοθέτης προέβη σε μια σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες θέτουν νέα δεδομένα στην εργασιακή πραγματικότητα. Στο Κεφάλαιο Β΄ με τίτλο «Άδειες σχετικές με την προστασία της οικογένειας» του Μέρους III του εν λόγω νόμου ο νομοθέτης προβλέπει συγκεκριμένες άδειες με σκοπό την αποτελεσματική προστασία του θεσμού της οικογένειας στην εργασιακή σχέση. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο άρθρο 38 Ν. 4808/2021, στο οποίο προβλέπεται η άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου και αφορά σε εργαζομένους στον Ιδιωτικό τομέα και σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων στον Δημόσιο τομέα. Χρήσιμο θα ήταν να αξιολογήσουμε τη νέα αυτή νομοθετική επιλογή, αφού πρώτα παραθέσουμε, αφενός, τα όσα ίσχυαν παλαιότερα, δηλαδή τόσο με τη ρύθμιση του άρθρου 9 Ν. 1483/1984, η οποία πλέον καταργήθηκε, όσο και με το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) έτους 2008, όπως, δηλαδή, και οι κοινωνικοί εταίροι είχαν σχετικά συμφωνήσει και αφετέρου τα όσα ισχύουν σήμερα μετά τη δημοσίευση του πρόσφατου νόμου.

Σύμφωνα με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο οι εργαζόμενοι γονείς, πατέρας και μητέρα, ανεξαρτήτως του καθεστώτος απασχόλησής τους και με τέκνα ηλικίας έως 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, δικαιούνταν να απουσιάζουν από τη θέση εργασίας τους χωρίς περικοπή των αποδοχών τους για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας εργασίας ή για ολόκληρη την ημέρα μέχρι τη συμπλήρωση των 4 εργάσιμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος. Η άσκηση του δικαιώματος της εν λόγω άδειας γινόταν κατόπιν παροχής άδειας από τον εργοδότη, με σκοπό να μπορεί ο εργαζόμενος γονέας να επισκέπτεται το σχολείο των παιδιών του για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Στην περίπτωση που εργάζονταν και οι δύο γονείς, την άδεια αυτή την λάμβανε ο ένας από τους δύο κατόπιν κοινής συμφωνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 Ν. 4808/2021 οι εργαζόμενοι γονείς, ανεξαρτήτως του καθεστώτος απασχόλησής τους, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους, δίχως να περικόπτεται ο μισθός τους, για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, και κατόπιν άδειας του εργοδότη ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργάσιμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Η άδεια αυτή λαμβάνεται κατόπιν κοινών αιτήσεων των γονέων προς τον εργοδότη ή εργοδότες τους, οι οποίες περιέχουν και το ποιος γονέας θα κάνει χρήση της άδειας ή αν αυτοί συμφωνούν ότι θα την μοιραστούν και τη γνωστοποίηση των χρονικών διαστημάτων που πρόκειται να γίνει χρήση τμήματος της άδειας από τον κάθε γονέα. Η εργοδοτική πλευρά υποχρεούται να παρέχει στους εργαζομένους της τις σχετικές βεβαιώσεις. Επισημαίνεται ότι το παραπάνω χρονικό όριο ως προς την ηλικία του τέκνου (18 έτη) δεν τίθεται στην ειδική περίπτωση τέκνου με ειδικές ανάγκες, το οποίο φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες και σε ειδικά εκπαιδευτήρια.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι γονείς απολαμβάνουν με το νέο εργασιακό νόμο ακριβώς την ίδια προστασία για μεγαλύτερο, όμως, χρονικό εύρος, δηλαδή, αφενός μέχρι και την ηλικία των 18 ετών του τέκνου τους και αφετέρου ανεξαρτήτως της ηλικίας τους για τα τέκνα με ειδικές ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό ο νομοθέτης κάνει ένα ακόμη θετικό βήμα για την αρμονική σύζευξη ανάμεσα στην εργασιακή και στην οικογενειακή ζωή.