Η ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
August 3, 2021
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
August 5, 2021
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
August 3, 2021
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
August 5, 2021
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Λόγω της εγγενούς αοριστίας των όρων εργασίας στην ατομική σύμβαση εργασίας η έννομη τάξη υποχρεώνει την εργοδοτική πλευρά να γνωστοποιεί στον εργαζόμενο με γραπτό τρόπο τους ουσιώδεις όρους αυτής, ώστε αυτός και να γνωρίζει με πλήρη και σαφή τρόπο τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του και να έχει στα χέρια του απτή απόδειξη των παραπάνω για κάθε νόμιμη χρήση. Ειδικότερα, η προαναφερόμενη γνωστοποίηση γίνεται βάσει του άρθρου 3 ΠΔ 156/1994, σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης οφείλει να παραδίδει είτε τη σύμβαση εργασίας σε γραπτή μορφή είτε άλλο προς ικανοποίηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης γνωστοποίησης έγγραφο. Μάλιστα, ο εργοδότης οφείλει να προβεί στην παραπάνω ενέργεια εντός δύο μηνών από την έναρξη παροχής της οφειλόμενης εργασίας. Όταν, όμως, η σύμβαση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από δύο μήνες, τότε το προαναφερόμενο έγγραφο παραδίδεται στον εργαζόμενο κατά τη λήξη της. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης οφείλει να πληροφορεί τον εργαζόμενο και για κάθε μεταβολή του περιεχομένου των ουσιωδών όρων το αργότερο εντός ενός μηνός μετά την πραγματοποίηση της μεταβολής.

Η παραπάνω γνωστοποίηση επιβάλλεται να περιέχει τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, το αντικείμενο και τον τόπο παροχής, την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και τη διάρκεια αυτής (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), το ύψος της αποζημίωσης και την τήρηση της υποχρέωσης προειδοποίησης για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, τις αποδοχές του εργαζομένου, τη διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζομένου, στοιχεία αναφορικά με την άδεια αναψυχής και τη συλλογική ρύθμιση στην οποία εμπίπτει ο εργαζόμενος.

Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η επιβαλλόμενη από την έννομη τάξη υποχρέωση προς γνωστοποίηση των ουσιωδών όρων εργασίας δεν προκαλεί αυτή καθαυτή μεταβολή στη νομική κατάσταση των συμβαλλομένων μερών, απλά αποτυπώνει με σαφή τρόπο την έννομη σχέση τους. Ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης εργοδοτικής υποχρέωσης είναι ενημερωτικός και δεν επιφέρει επιπρόσθετη δέσμευση στα όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί αναφορικά με τη λειτουργία της εργασιακής σχέσης. Η παράλειψη της ανωτέρω γνωστοποίησης δεν προκαλεί, τέλος, οποιαδήποτε ακυρότητα στη σύμβαση εργασίας, αλλά συνιστά παραβίαση υποχρέωσης της εργοδοτικής πλευράς και συνεπάγεται την επιβολή διοικητικού προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.