ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΟ! ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ
September 8, 2021
ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
September 10, 2021
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΟ! ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ
September 8, 2021
ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
September 10, 2021
Share

Σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ο υπάλληλος εκτελεί αποκλειστικά τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. Αυτό σημαίνει ότι κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άσχετα με τον κλάδο ή την ειδικότητά του.

Ωστόσο, ο νόμος προβλέπει ότι κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες, επίσης, περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση.

Η πιο πάνω εξαίρεση δεν είναι απεριόριστη. Ο ίδιος ο νόμος προβλέπει πως η ανάθεση αλλότριων καθηκόντων επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου, ενώ το ως άνω διάστημα μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, αλλά μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Προκειμένου να μη γίνεται κατάχρηση της σχετικής δυνατότητας που προβλέπει ο νόμος, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο, στην οποία καθιστά σαφές πως η δυνατότητα του αρμόδιου οργάνου να αναθέτει στον υπάλληλο αλλότρια καθήκοντα «έως δύο (2) μήνες» έχει την έννοια ότι πρόκειται για δύο μήνες εντός του ίδιου έτους. Αυτό σημαίνει ότι η διάρκεια των δύο μηνών θα πρέπει να υπολογίζεται αθροιστικά και όχι κάθε φορά δύο μήνες. Επιπλέον, το Υπουργείο επισημαίνει στη σχετική εγκύκλιο πως και η πρόσθετη διάρκεια των έξι μηνών θα πρέπει να υπολογίζεται όπως των δύο μηνών, δηλαδή εντός του ίδιου έτους.

Όπως είναι προφανές, με τις ανωτέρω διατάξεις προστατεύεται ο υπάλληλος από την κατ’ επανάληψη ανάθεση σ’ αυτόν παράλληλων καθηκόντων διαφορετικού κλάδου ή ειδικότητας. Άλλωστε, η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων αποτελεί εξαιρετικό μέτρο προσωρινής θεραπείας των υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες πρέπει να καλύπτονται με άλλες διοικητικές διαδικασίες. Δυνάμει των ανωτέρω, η σχετική πρόβλεψη του Υ.Κ. δεν πρέπει να συνιστά τη νομιμοποιητική βάση για την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του ίδιου φορέα.