ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
September 9, 2021
Η ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
September 12, 2021
ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
September 9, 2021
Η ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
September 12, 2021
Share

Σύμφωνα με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον ανήκει σε κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.

Εάν οι προϊστάμενοι των υποκείμενων οργανικών μονάδων είναι ομοιόβαθμοι, τότε τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του εκείνος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου.

Εάν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος, που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, τον προϊστάμενο αναπληρώνει αυτός, που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης μονάδας ή αρχής.

Ακόμα, το αρμόδιο για την τοποθέτηση όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας ακόμα και τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, και μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου. Στην περίπτωση αυτή, ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής μονάδας δικαιούται, από την έναρξη της αναπλήρωσης, και το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα. Επιπλέον, εάν ο υπάλληλος έχει ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας χωρίς έκδοση σχετικής πράξης από αρμόδιο όργανο, η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να ληφθεί υπόψη για την εξέλιξή του, εφόσον αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα ότι πραγματικά άσκησε τα πιο πάνω καθήκοντα.

Οι αναπληρωτές προϊστάμενοι αντικαθίστανται είτε αυτοδικαίως χωρίς την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, είτε με πράξη του οργάνου, που είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων είτε με πράξη του οργά­νου, που είναι αρμόδιο για τον διορισμό. Στην δεύτερη και τρίτη περίπτωση, που απαιτείται έκδοση πράξης αναπλήρωσης, υφίσταται ευρεία διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου να ορίσει ως ανα­πληρωτή Προϊσταμένου, που απουσιάζει, κωλύεται ή έχει κενωθεί η θέση του, οποιονδήποτε από τους Προϊ­σταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων ή άλλων οργανικών μονάδων του ιδίου επιπέδου, χωρίς να απαιτείται συγκριτική αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Μοναδική προϋπόθεση είναι αυτή της τήρησης του προβαδίσματος των βαθμών, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των ειδικών ρυθμίσεων των οικείων οργανικών διατάξεων, που αφορούν τον κλά­δο, στον οποίο ανήκει ο οριζόμενος.

Οι αποφάσεις, που ορίζουν αναπληρωτές προϊσταμένους μπορούν να προσβληθούν, για λόγους που αφορούν το ότι ο επιλεχθείς αναπληρωτής προϊστάμενος δεν κατείχε τον απαιτούμενο βαθμό ή δεν ανήκε στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις,  καθώς και όταν προκύπτει ότι υπήρχαν υπάλληλοι, που έφεραν βαθμό ανώτερο του υπαλλήλου, που επιλέχθηκε.