Η ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
September 10, 2021
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΔΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 13, 2021
ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
September 10, 2021
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΔΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 13, 2021
Share

Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο.

Ως  ιδιωτικό  έργο  ή  εργασία  νοείται  τόσο  η  παροχή  αυτής  ταύτης εξαρτημένης  εργασίας  όσο  και  η  προσφορά  υπηρεσιών  ελευθέριου επαγγέλματος,  δηλαδή  της  παροχής  έργου  ή  ανεξάρτητων  υπηρεσιών,  με διαρκή, σταθερή  και  συστηματική  απασχόληση, επί συγκεκριμένου αντικειμένου,  χωρίς  να  τελεί  ο  υπάλληλος  σε  σχέση  εξάρτησης  με  τον εργοδότη.

Επιπλέον, στον υπάλληλο, μετά από αίτηση του, μπορεί να χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν για διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα για χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

Κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών η δημοσιοϋπαλληλική σχέση δε λύεται και ο υπάλληλος εξακολουθεί να υπάγεται στις απαγορεύσεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Έτσι, παρά τη λανθασμένη αντίληψη που επικρατεί, ο υπάλληλος που βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών δε μπορεί να ασκήσει παράλληλα ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή. Αντιθέτως, οφείλει να ζητήσει την προηγούμενη άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου και μόνο εφόσον εκείνη γίνει δεκτή μπορεί να απασχοληθεί παράλληλα αλλού.

Τέλος αξίζει να τονιστεί πως η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, που επιθυμεί ο υπάλληλος να παρέχει πρόσθετα την εργασία του, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς. Γι’ αυτό ακόμα και αν ο υπάλληλος επιθυμεί να ασκήσει ιδιωτικό έργο  στο  Δημόσιο  ή  σε άλλους δημόσιους  φορείς  (ν.π.δ.δ.,  ΟΤΑ Α.Ε.Ι., κ.λ.π.), απαιτείται προηγουμένως να του έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από την υπηρεσία του.