ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ “ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ” ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
September 15, 2021
ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ
September 17, 2021
ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ “ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ” ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
September 15, 2021
ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ
September 17, 2021
Share

του Χρήστου Κρίγκα, Λογιστή – Φοροτεχνικού* και της Κωνσταντίνας Στατήρα**

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ  ΓΔΟΥ 808/2021 απόφαση, θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών, για το διάστημα από Απρίλιο 2020 ως και Δεκέμβριο 2020, για επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.

Ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των εξόδων που έχουν δηλωθεί στη  δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 (ασφαλιστικές εισφορές, ύδρευση, ενέργεια, ενοίκια, παροχές σε εργαζόμενους  κτλ).

Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών,  μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις  υποκείμενες σε ΦΠΑ καθώς και οι ΔΕΥΑ,  οι Οργανισμοί Λιμένων  και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου»  και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» .

Η ενίσχυση με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Οι επιχειρήσεις ως προς το προσωπικό τους έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαΐου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 είναι χαμηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Αυγούστου 2020 για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες εντός του 2021.

Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 και κατά την 1η Αυγούστου χαμηλότερο από αυτό που είχε κατά την 28η Οκτωβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 28η Οκτωβρίου για τουλάχιστον δύο (2) μήνες εντός του 2021.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 ή κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.


Χρήστος Κρίγκας είναι Λογιστής-Φοροτεχνικός με M.B.A in Accounting

** Η Κωνσταντίνα Στατήρα είναι υπεύθυνη τμήματος Μισθοδοσίας της KnK Accounting

http://knkaccounting.gr