ΒΡΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΩΣ ΟΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
September 22, 2021
ΔΙΑΠΛΗΚΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
September 23, 2021
Share

Ένα από τα πειθαρχικά παραπτώματα που περιοριστικά προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας ( ν. 3528/2007) είναι η «μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊστάμενου να ελέγχει την τήρησή του» ( άρθρο 107 περ. κζ’).

Στην υπόθεση που κρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 2773/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχε αποδειχθεί πέραν κάθε αμφιβολίας από τα μηχανογραφικά δελτία σήμανσης εισόδου στην υπηρεσία ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος προσερχόταν καθυστερημένα στο Υπουργείο για σειρά ημερών. Έτσι, επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της περικοπής αποδοχών 10 ημερών.

Σε έφεση της κατά της επιβολής πειθαρχικής ποινής, η υπάλληλος προέβαλε ότι είχε ζητήσει να της επιτραπεί η βραδεία προσέλευση στην υπηρεσία για λόγους υγείας και δεν είχε λάβει καμία απάντηση από τη διοίκηση. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι μόνη η υποβολή μιας αίτησης δεν καθιστά την καθυστέρηση δικαιολογημένη και επομένως ορθώς επιβλήθηκε η ποινή.

Επίσης, η εκκαλούσα προέβαλε ότι η επανειλημμένη καθυστέρηση της δεν προκάλεσε καμία βλάβη στην υπηρεσία. Και αυτός ο λόγος έφεσης απερρίφθη, αφού το επίμαχο πειθαρχικό αδίκημα δεν προϋποθέτει βλάβη για να στοιχειοθετηθεί.

Δικηγόρος Εργατολόγος