ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ;

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
October 12, 2021
ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΚΑΙ Η ΡΗΤΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
October 13, 2021
Share

Κατά το δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας μόνο σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης, που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο.

Η ανάθεση αυτή γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου και έχει ορισμένη μόνη διάρκεια, η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει  τους δύο μήνες.

Το ως άνω διάστημα μπορεί να παραταθεί έως έξι μήνες, εφόσον όμως προηγουμένως έχει διατυπωθεί αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.