ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ?

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ?
September 11, 2018
Share

Η σύμβαση μερικής απασχόλησης υποβάλλεται αναγκαστικά

σε έγγραφο τύπο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον τόπο παροχής, τον τρόπο αμοιβής, τον χρόνο απασχόλησης και τον τρόπο κατανομής της εργασίας. Αν δεν τηρηθεί ο έγγραφος τύπος, τεκμαίρεται ότι έχει συναφθεί σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, ο εργοδότης οφείλει, μέσα σε 20 ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης, να τη γνωστοποιήσει στην Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά θεωρείται και πάλι ότι η σύμβαση είναι πλήρους απασχόλησης.