ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

ΠΟΤΕ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ
November 8, 2021
ΒΗΜΑ ΜΕ ΒΗΜΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΡΑΠΙΝΤ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
November 8, 2021
ΠΟΤΕ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ
November 8, 2021
ΒΗΜΑ ΜΕ ΒΗΜΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΡΑΠΙΝΤ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
November 8, 2021
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*.

Τι γίνεται στην περίπτωση που μόνιμοι υπάλληλοι τελούσαν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με υποχρέωση να παραμείνουν κατά το τριπλάσιο της εκπαιδευτικής τους άδειας και μετατάσσονται σε άλλη υπηρεσία (πχ Δήμο). Εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση τους;

Στο πλαίσιο της ανάγκης προστασίας του θεμελιώδους δικαιώματος των υπαλλήλων στη διαρκή εκπαίδευση και αξιοποίησής αυτής στη συνέχεια μέσω και της δυνατότητας συμμετοχής των υπαλλήλων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/687/43403/22.11.2018 (Β’ 5441) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 9ΦΝΛ465ΧΘΨ-ΒΦΑ), αντικαταστάθηκε η παρ. 7 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19.02.2008 (Β΄ 315) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης» ως εξής:

«7. Η υποχρέωση υπηρέτησης του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης που του έχει χορηγηθεί, δύναται να εκπληρωθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και όχι απαραιτήτως στην υπηρεσία που χορήγησε την άδεια στον υπάλληλο. Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υποχρεούται να υπηρετήσει το εν λόγω χρονικό διάστημα στον οικείο Ο.Τ.Α. από τον οποίο έλαβε την άδεια».

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση παραμονής του υπαλλήλου για το υπόλοιπο της άδειας, είναι ισχυρή και δεσμευτική και στην περίπτωση που οι εν λόγω υπάλληλοι μεταταχθούν σε άλλη υπηρεσία. Δηλαδή η πραγματοποίηση της μετάταξης δεν αίρει, ούτε παύει την υποχρέωση του υπαλλήλου που έλαβε υπηρεσιακή εκπαιδευτική άδεια, να παραμείνει στην υπηρεσία για το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Στο παραπάνω πρακτικό ερώτημα, ο υπάλληλος δύναται να μεταταχθεί σε άλλη υπηρεσία, στην οποία θα παρουσιαστεί, θα αναλάβει καθήκοντα και θα υπηρετήσει με τη δέσμευση του ως άνω χρονικού διαστήματος.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.