ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
November 4, 2021
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
November 5, 2021
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*.

Σοβαρό πρακτικό ζήτημα εγείρεται στην περίπτωση των υπάλληλων που διανύουν τη δοκιμαστική υπηρεσία των δύο ετών και κατά πόσο εκείνοι δύνανται να υποβάλλουν αίτημα μετάταξης.

Από τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ιδίως από την παρ.1 του άρθρου 73, συνάγεται ευκρινώς ότι οι δόκιμοι υπάλληλοι βαρύνονται με την υποχρέωση να μην συμμετέχουν στη διαδικασία μετάταξης έως ότου ολοκληρώσουν τη δοκιμαστική περίοδο. Επομένως, δεν  επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από το διορισμό του.

Ωστόσο, αν υφίσταται σοβαρός προσωπικός λόγος που καθιστά απολύτως αναγκαία τη μετάβαση του υπαλλήλου σε άλλη γεωγραφική περιφέρεια (πχ επανένωση οικογένειας, ανατροφή ανήλικων τέκνων, μονογονεική οικογένεια κ.α.), τότε ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση μετάθεσης εκθέτοντας αναλυτικώς τη συνδρομή του σοβαρού ιδιωτικού λόγου στο πρόσωπό του. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της μετάθεσης δεν προβλέπει σχετικό περιορισμό σε σχέση με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.