ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΤΑ «ΚΟΛΠΑ»
November 6, 2021
ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΑΠΙΝΤ; | ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
November 7, 2021
Share

του Χρήστου Κρίγκα, Λογιστή – Φοροτεχνικού*

«ΣτΕ Ολ. 1833/21 Αντισυνταγματικός ο γενικός κανόνας της 20ετούς παραγραφής αξιώσεων για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ ΦΚΑ. Ισχύει 10ετής παραγραφή»

Με την ανωτέρω απόφαση δημοσιευθείσα επί προσφυγής, που εισήχθη με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό το εξής, ο γενικός κανόνας της εικοσαετούς παραγραφής όπως ισχύει με τον νόμο 4387/2016 στο άρθρο 95,  των αξιώσεων για την καταβολή εισφορών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου. 

Έχει σημασία στο σκεπτικό της απόφασης το εξής: «Εν σχέσει προς την οργάνωση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών φορέων, ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής πρέπει να επαρκεί, ώστε, με τη συνδρομή και των σύγχρονων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, να διενεργούνται, στο πλαίσιο της ορθολογικής οργάνωσής τους, επίκαιροι και αποτελεσματικοί, από την άποψη της εισπραξιμότητας, έλεγχοι με στόχο την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, χωρίς να εκτείνεται σε μεγάλη διάρκεια, η οποία, λόγω της χρονικής απόστασης από την παράβαση  δεν συμβάλλει στην ορθή, κατά το χρόνο ισχύος της, εφαρμογή της διαρκώς μεταβαλλόμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας και τη δημιουργία συνείδησης συμμόρφωσης προς αυτή, οδηγεί αναγκαίως, δεδομένης και της σοβαρής υποστελέχωσης των  υπηρεσιών, σε ανεπίκαιρους και για το λόγο αυτό μειωμένης εισπραξιμότητας ελέγχους, συνεπάγεται μη διαχειρίσιμο φόρτο για τις υπηρεσίες και, ενδεχομένως, ενθαρρύνει την απραξία των ασφαλιστικών φορέων.»

Όπως προβλέπεται και στην Εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 39/2017 η δυνατότητα των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων να βεβαιώνουν υπό την ευρεία έννοια, δηλαδή να συντάσσουν νόμιμους τίτλους (Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Τ., κλπ), ισχύει για είκοσι χρόνια από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο εντός του οποίου παρασχέθηκε ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.

Γνώμη μου, δεν ήταν η εύλογη διάρκεια της παραγραφής στην εικοσαετία,  με την αιτιολογία των οργανωτικών και λοιπών λειτουργικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει από   ενοποίηση των εντασσόμενων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που υιοθέτησε ο ν. 4387/2016.Επιπλέον σήμερα υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία επάρκειας ελέγχων, εφόσον στελεχωθούν τα τμήματα, με την ψηφιοποίηση που επιχειρείται μέσω του ΕΡΓΑΝΗ και των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, αρκεί να εξασφαλιστεί η απαραίτητη δια λειτουργικότητα  του συγκεκριμένου οικοσυστήματος. Μόνο έτσι θα μπορεί η Διοίκηση να κάνει λόγο για καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής ,την πάταξη της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, την προστασία των δικαιωμάτων όλων των ασφαλισμένων, και τη διασφάλιση της επάρκειας των παροχών και της βιωσιμότητας του Ε.Φ.Κ.Α.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την θέση της Διοίκησης, και περαιτέρω την νομοθετική ρύθμιση του θέματος.


Χρήστος Κρίγκας είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός με M.B.A in Accounting

http://knkaccounting.gr