ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ?

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ?
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με τον νόμο 4425/2016,

οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί συνάπτουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία είναι υποχρεωτικά διετούς διάρκειας. Κατά τη λήξη της διετίας, ο ιδιοκτήτης του σχολείου δύνανται να καταγγείλει τη σύμβαση. Διαφορετικά, η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Εφόσον η σύμβαση εργασίας καταστεί αορίστου χρόνου, ο εργαζόμενος μπορεί να απολυθεί μόνο για ορισμένους λόγους, περιοριστικά προβλεπόμενους από τον νόμο. 

Ειδικότερα, η απόλυση είναι δυνατή σε περίπτωση που ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη – εκπαιδευτικού.  Ο λόγος αυτός είναι βέβαια αρκετά ασαφής, γι’ αυτό και σε κάθε περίπτωση, απαιτείται επαρκώς αιτιολογημένη δυσλειτουργία του κλίματος συνεργασίας, προκειμένου να μην καταστρατηγείται η προστατευτική για τον εργαζόμενο διάταξη.

Επιπλέον, η απόλυση είναι δυνατή λόγω κατάργησης σχολείων, κατάργησης τάξεων και τμημάτων τάξεων ή λόγω συμπλήρωσης του 70ου έτους ηλικίας. Στη δεύτερη δε περίπτωση της κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, πρέπει να απολύονται οι έχοντες μικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση.

Επιπροσθέτως, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να απολυθούν εξαιτίας σωματικής ή πνευματικής ανεπάρκειας, διαπιστωθείσας από την οικεία υγειονομική επιτροπή, συμπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας που θεμελιώνει δικαίωμα προς λήψη πλήρους σύνταξης, επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης και τέλος εξαιτίας της ανεπάρκειας ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία διαπιστώνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Με τη διάταξη αυτή έγινε προσπάθεια αύξησης της προστασίας που παρέχεται προς τους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να μειωθεί η εργασιακή ανασφάλεια και η διάσταση σε σχέση με την αντίστοιχη προστασία που απολαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί του Δημοσίου.