Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
December 9, 2021
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
December 10, 2021
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
December 9, 2021
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
December 10, 2021
Share

Ο εργοδότης, στο πλαίσιο άσκησης του διευθυντικού του δικαιώματος, δύναται να αναθέσει στον εργαζόμενο παρεμφερή σε σχέση με την κύρια εργασία του καθήκοντα.

Για την ανάθεση μη συναφών εργασιών στο μισθωτό, πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, πρέπει :

α) να υπάρχει έκτακτη, μη διαρκής ανάγκη για την εργασία αυτή,

β) να έχει ο μισθωτός τη δυνατότητα να παράσχει την εργασία,

γ) η τυχόν άρνηση του εργαζόμενου να αντιβαίνει στις επιταγές της καλής πίστης.

Εάν δεν συντρέχει κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα εάν η καλυπτέα ανάγκη είναι διαρκής, τότε υπάρχει μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας ( βλ. Α.Π. 1431/2002).

Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος δικαιούται :

α) να εμμείνει στους αρχικούς όρους της σύμβασης, αρνούμενος να παράσχει την πρόσθετη εργασία, οπότε ο εργοδότης περιέρχεται σε υπερημερία αν δεν αποδέχεται την εργασία του μισθωτού και οφείλει μισθούς υπερημερίας,

β) να αποδεχθεί την πρόσθετη εργασία, επιφέροντας έτσι τροποποίηση της αρχικής σύμβασης εργασίας του και

γ) να θεωρήσει την ενέργεια του εργοδότη καταγγελία της σύμβασης εργασίας και να αποχωρήσει αξιώνοντας αποζημίωση απόλυσης. ( άρθρο 7 ν.2112/1920)

Δικηγόρος Εργατολόγος