ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ?
September 11, 2018
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ?
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ?
September 11, 2018
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ?
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, επίσχεση εργασίας αποτελεί

το δικαίωμα του εργαζομένου να διακόψει τις εργασίες του, αν ο εργοδότης δεν του καταβάλει τις οφειλόμενες, για μεγάλο διάστημα, αποδοχές, ή δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης, ή δεν τηρεί τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την υπερημερία του εργοδότη, ο οποίος οφείλει αποδοχές και για όλο το διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος ασκεί επίσχεση. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρουσιάζεται στην επιχείρηση, ενώ δύναται επιπλέον να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι έτοιμος να προσφέρει την εργασία του, μόλις αρθεί η υπερημερία του πρώτου εργοδότη.

Σύμφωνα με το άρθρο 325 του ΑΚ, για να ασκηθεί επίσχεση εργασίας, πρέπει να υφίσταται ενεργός σύμβαση εργασίας, να υπάρχει αξίωση απαιτητή ή ληξιπρόθεσμη, η οποία είναι συναφής προς την οφειλή, στρέφεται κατά του εργοδότη και ασκείται εντός των ορίων της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικοοικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Η επίσχεση ασκείται με δήλωση βούλησης του εργαζομένου, απευθυντέα  στον εργοδότη, η οποία πρέπει να είναι σαφής και ατομική και αναπτύσσει έννομες συνέπειες από τη στιγμή που θα περιέλθει στη γνώση του εργοδότη. Ο εργαζόμενος καθιστά σαφές ότι αρνείται να παράσχει τις υπηρεσίες του μέχρι ο εργοδότης να εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής των οφειλόμενων αποδοχών. Η επίσχεση αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στον εξαναγκασμό του εργοδότη να καταβάλλει τις οφειλόμενες δεδουλευμένες και καθυστερούμενες αποδοχές και όχι στην αύξηση των αποδοχών ή την εκπλήρωση παροχών που δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταχρηστικότητας της επίσχεσης, ο εργαζόμενος πρέπει να περιμένει για εύλογο χρονικό διάστημα, πριν ασκήσει την επίσχεση εργασίας, έχοντας πάντα τηρήσει τις τυπικές αυτής προϋποθέσεις.

Η επίσχεση εργασίας λήγει με τη συμμόρφωση του εργοδότη, δηλαδή την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών, την τήρηση των συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεών του κλπ. 

Οι ασκούντες την επίσχεση εργαζόμενοι, που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης, δικαιούνται επίδομα επίσχεσης λόγω ανεργίας, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες και να έχουν συμπληρώσει 60 ημέρες εργασίας, στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό αυτό βοήθημα έως και 3 φορές εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ενώ η προϋπόθεση των 60 ημερών ισχύει μόνο για την πρώτη φορά. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τεθεί για όλο αυτό το διάστημα στη διάθεση του ΟΑΕΔ. Τέλος, για τη λήψη αυτού του βοηθήματος, λαμβάνεται υπ’ όψιν το καθαρό οικογενειακό εισόδημα του εργαζομένου, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό.