ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΟ

ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
January 12, 2022
ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΟΓΩ COVID
January 12, 2022
ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
January 12, 2022
ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΟΓΩ COVID
January 12, 2022
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Η Διοίκηση διαπλάθει με τη δράση της τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διοικουμένων γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη να διαμορφωθούν ισορροπίες, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι της Διοικήσεως και παράλληλα να προασπίζονται τα συμφέροντα των αποδεκτών της δραστηριότητάς της.

Η μετάταξη υπαλλήλου σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου από θέση κρατικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή ΔΕΚΟ, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6. του ν. 3613/2007, απαιτεί την έκδοση κοινής αποφάσεως των αρμοδίων Υπουργών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του φορέα υποδοχής. Η πράξη αυτή της μετάταξης, ως ατομική διοικητική πράξη,  συνεπάγεται τη γένεση δικαιώματος για το υποκείμενο αυτής, δηλαδή τον διοικούμενο, και ενεργοποιεί στο πρόσωπό του την εύλογη πεποίθηση ότι η νέα δημιουργηθείσα ευμενής νομική κατάσταση που τον αφορά δεν θα μεταβληθεί. Εφόσον όμως, η ως άνω ατομική διοικητική πράξη ανακληθεί, για λόγους που ανάγονται στην νομιμότητα αυτής, οι ισορροπίες της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ διοικούμενου και Διοίκησης διαταράσσονται, καθώς συγκρούονται βασικές αρχές δημοσίου δικαίου και ειδικότερα  η αρχή της νομιμότητας με την  αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και την αρχή της χρηστής διοίκησης, αλλά και με το δικαίωμα του διοικούμενου για κατάληψη δημόσιας θέσης  και σταδιοδρομίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις διερευνάται, δε, η συμβατότητα της πράξης  ανάκλησης με την αρχή της αξιοκρατίας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Ενώ, λοιπόν, είναι προφανές ότι η νομιμότητα των πράξεων της διοικήσεως αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της, η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι διοικούμενοι κρίνεται εξίσου αναγκαία για την βιωσιμότητα και λειτουργικότητα του συστήματος διοίκησης. Προκειμένου, επομένως να συνυπάρξουν αρμονικά οι δύο ως άνω αρχές, η νομιμότητα των παράνομων ατομικών πράξεων της διοίκησης, με ευμενή αποτελέσματα για τους διοικούμενους, υποχωρεί με το πέρασμα του χρόνου δεδομένου ότι η πεποίθηση του διοικούμενου στη νέα νομική κατάσταση που δημιουργήθηκε με την διοικητική πράξη γίνεται πιο ισχυρή και χρήζει εξ αυτού του λόγου περαιτέρω προστασίας. Συνεπώς, κατά το χρόνο έκδοσης μια παράνομης ευμενούς πράξης, και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την έκδοση αυτής, η νομιμότητα της πράξης υπερτερεί έναντι έτερων δημοσίων αρχών και δικαιολογείτε η ανάκλησή της, ενώ μετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου η προστατευόμενη εμπιστοσύνη του διοικούμενου κερδίζει έδαφος και αποκλείει την ανάκληση.

Ειδικότερα στην περίπτωση όπου η ατομική διοικητική πράξη συνιστά πράξη μετάταξης, με την οποία ο διοικούμενος αποκτά θέση εργασίας σε ΝΠΔΔ ή Δημόσια υπηρεσία, μπορεί η πράξη αυτή  να ανακληθεί από το όργανο που εξέδωσε την πράξη μόνο εφόσον η ανάκληση γίνει εντός ευλόγου χρόνου. Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από την υπ αριθμόν 90/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ασχολήθηκε εκτενώς με το εν λόγω ζήτημα, εύλογο χρόνο για την ανάκληση έχει κριθεί ότι συνιστά η πάροδος τριμήνου από την έκδοση της πράξης.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της ανάκλησης της ευμενούς διοικητικής πράξης για λόγους νομιμότητας θα πρέπει να κρίνεται in concreto προκειμένου να εξετάζεται η δυναμική των συγκρουόμενων αρχών δημοσίου δικαίου.