ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΙΣ Α.Ε.

Η ΝΕΑ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ COVID-19 ΕΠΟΧΗ
January 13, 2022
5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
January 14, 2022
Share

Στις Ανώνυμες Εταιρίες παρέχεται η δυνατότητα, προς επιβράβευση της αυξημένης παραγωγικότητας του προσωπικού τους, να διανέμουν ένα μέρος από τα ετήσια κέρδη τους σ’ αυτό, είτε με τη μορφή χρημάτων είτε με τη μορφή μετοχών. Τη δυνατότητα αυτή ρυθμίζει ο ν. 1882/1990 και εξειδικεύει ερμηνευτικά η Εγκύκλιος 38/1994 του Ι.Κ.Α. :

Α) Το διαμενόμενο στο προσωπικό Α.Ε. ποσό κερδών σε χρήμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% των ετήσιων καθαρών κερδών κάθε διαχειριστικής χρήσης. Επίσης, δεν μπορεί, το διαμενόμενο στον εργαζόμενο ποσό να υπερβαίνει, κατά διαχειριστική χρήση, το 25% των συνολικών ετησίων ακαθάριστων αποδοχών του, όπως αυτές προκύπτουν από τις μισθολογικές καταστάσεις της επιχείρησης ( άρθρο 12§1 ν.1882/1990). Για το ποσό αυτό οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές.

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρίας, μπορεί να αποφασιστεί η διανομή στο προσωπικό μέρος των ετήσιων καθαρών κερδών, με τη μορφή μετοχών. Για το ποσό αυτό δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. ( άρθρο 12§2 ν. 1882/1990)

Δικηγόρος Εργατολόγος