ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΠΟΤΕ ΖΗΤΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;
January 13, 2022
Η ΝΕΑ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ COVID-19 ΕΠΟΧΗ
January 13, 2022
Share

Με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας ( αρ. πρωτ. 80000/ 11-01-2022) διασαφηνίζεται το νομικό πλαίσιο που διαμορφώνει για τις δικηγόρους το άρθρο 83 του ν. 4826/2021.

Ουσιαστικά πρόκειται για επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, όπως είναι γνωστό για τις εργαζόμενες γυναίκες του ιδιωτικού τομέα, στην κατηγορία των έμμισθων δικηγόρων (άρθρο 42 Κώδικα Δικηγόρων).

Πεδίο Εφαρμογής:

Η νέα ρύθμιση, λοιπόν, καταλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της μόνο τις δικηγόρους που τελούν σε σχέση έμμισθης εντολής με συγκεκριμένο εντολέα και οι οποίες αμείβονται αποκλειστικά από εκείνον με πάγια περιοδική αμοιβή, δεν εκδίδουν φορολογικό παραστατικό για την πάγια αντιμισθία τους και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την §3 περ. στ’ ν. 4387/2016. Παράλληλη ( και όχι αποκλειστική) άσκηση και του ελεύθερου δικηγορικού επαγγέλματος δεν επηρεάζει την υπαγωγή τους στη ρύθμιση.

Επιπλέον, η ρύθμιση αφορά μόνο τις έμμισθες δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα και όχι τις δικηγόρους του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α..

Το δικαίωμα:

Η έμμισθη δικηγόρος δικαιούται, λοιπόν, επίδομα κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ για 17 εβδομάδες. Από αυτές, οι 8 πρώτες βδομάδες αντιστοιχούν στο επίδομα κυοφορίας, αφού προηγούνται του τοκετού, και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες αντιστοιχούν στο επίδομα λοχείας, αφού έπονται αυτού. Σε περίπτωση τοκετού προγενέστερου της πιθανολογηθείσας ημερομηνίας, το διάστημα μετά τον τοκετό προσαυξάνεται αναλόγως, ώστε το συνολικό επιδοτούμενο διάστημα να ανέρχεται σε 17 εβδομάδες. Τα ίδια ισχύουν και για την τεκμαιρόμενη μητέρα της παρένθετης μητρότητας ( ΑΚ 1464), ενώ αντίθετα, η μητέρα κατ’ υιοθεσία δικαιούται μόνο 9 εβδομάδων επίδομα.

Το ποσό του επιδόματος ισούται με το τεκμαρτό ημερομίσθιο ( Τ.Η.) της ασφαλιστικής κλάσης του πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών των τελευταίων 30 ημερών έμμισθης απασχόλησής της κατά το αμέσως προηγούμενο της αναγγελίας της πιθανής ημέρας τοκετού ημερολογιακό έτος. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης του πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.( δηλαδή από τουλάχιστον 11.06 € έως 47,47 € το ανώτατο).

Λοιπές προϋποθέσεις :

Περαιτέρω προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος είναι  η συμπλήρωση τουλάχιστον 200 ημερών ασφάλισης κατά τα τελευταία 2 έτη προ του τοκετού, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε φορέα που προβλέπει την χορήγηση επιδομάτων μητρότητας. Επιπλέον, από τις 200 αυτές μέρες, πρέπει οι 120 τουλάχιστον να έχουν λάβει χώρα κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο 15μηνο από τον τοκετό.

Επίσης, θα πρέπει η δικηγόρος κατά το διάστημα αυτό να απέχει από την έμμισθη απασχόληση της, με απεικόνιση του γεγονότος αυτού στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ( Α.Π.Δ.) που καταβάλλει ο εντολέας της. Δεν ισχύει το ίδιο για το ελεύθερο επάγγελμα, το οποίο η δικηγόρος δεν κωλύεται να ασκεί. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση που είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της επιδότησης, έχει λυθεί η σχέση έμμισθης εντολής.

Προθεσμίες :

Για τοκετούς από 01/01/2017 έως και 07/09/2021 ( ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4826/2021) η υποβολή αίτησης για το επίδομα υπόκειται σε προθεσμία 8 μηνών από την ημερομηνία αυτή. Για τοκετούς από 07/09/2021 και έπειτα, το 8μηνο ξεκινά από την ημερομηνία τοκετού.

Δικηγόρος Εργατολόγος