ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΧΙ

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
February 2, 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
February 4, 2022
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
February 2, 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
February 4, 2022
Share

Το άρθρο 6§2 εδ. γ’ του ν. 2112/1920 θεσπίζει τον βασικό κανόνα της πλήρους απαλλαγής του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης απόλυσης στους εργαζόμενους σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης λόγω πυρκαγιάς ή άλλου περιστατικού ανωτέρας βίας. Εάν δε ο εργοδότης τυγχάνει ασφαλισμένος κατά του κινδύνου που προκάλεσε το κλείσιμο της επιχείρησης , τότε οφείλει τα 2/3 της αποζημίωσης απόλυσης.

Η νομολογία έχει κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) διακοπή λειτουργίας κλινικής λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της, εκτός αν οφείλεται σε παράβαση από τον εργοδότη βασικών κανόνων λειτουργίας,

β)  ολοκληρωτική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης κατόπιν διαταγής της Αρχής ( π.χ. lockdown),

γ)  πλήρης και οριστική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης λόγω αιφνίδιας και βαρειάς ασθένειας του εργοδότη.

Αντίθετα, δεν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας με την έννοια της παραπάνω διάταξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) διακοπή λειτουργίας λόγω κακής οικονομικής κατάστασης ή λόγω έξωσης του εργοδότη από το μίσθιο εξαιτίας μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του,

Β) εκπλειστηρίαση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης οφειλόμενη σε οικονομική δυσπραγία του εργοδότη, η οποία όμως θα μπορούσε να αποφευχθεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης

Δικηγόρος Εργατολόγος