ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΑ ΥΠΟΣΤΩ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΒΩ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
February 4, 2022
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
February 6, 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
February 4, 2022
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
February 6, 2022
Share

Η προθεσμία που τάσσει ο νόμος, προκειμένου ο υπάλληλος να αναλάβει καθήκοντα στη νέα του υπηρεσία είναι 10 ημέρες από την κοινοποίηση στον ίδιο της πράξης μετάταξης ή απόσπασής του.

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτού αποσπώνται και μετατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες, που επίσης υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτού.

Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Η συμμετοχή στο ΕΣΚ για τον υπάλληλο δεν είναι υποχρεωτική, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια αν θα εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και αιτηθεί τη μετάταξη ή απόσπασή του σε κάποια άλλη υπηρεσία.

Ωστόσο, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο υπάλληλοι, των οποίων η αίτηση έγινε δεκτή για μετάταξη – απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, να μην εμφανίζονται στη νέα τους υπηρεσία για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, Αυτό έχει ως συνέπεια, αφενός οι ανάγκες του φορέα υποδοχής να μη εξυπηρετούνται και αφετέρου να θίγονται τελικά τα δικαιώματα του επόμενου επικρατέστερου στη σειρά υποψηφίου, ο οποίος θα εδύνατο να καταλάβει τη θέση.

Προς αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε τη με αριθμό πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/30.6.2021 εγκύκλιο του στην οποία διευκρινίζει τα εξής:

Η προθεσμία που τάσσει ο νόμος, προκειμένου ο υπάλληλος να αναλάβει καθήκοντα στη νέα του υπηρεσία είναι 10 ημέρες από την κοινοποίηση στον ίδιο της πράξης μετάταξης ή απόσπασής του. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος παραβεί την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας ή η απόφαση μετακίνησης ανακληθεί, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης, τότε ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί ή να μεταταχθεί, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, πριν παρέλθουν 2 έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση για λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016( ΕΣΚ).

Με τα ανωτέρω επιδιώκεται αφενός να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών, και αφετέρου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των υπαλλήλων που μετέχουν στην κινητικότητα. Μάλιστα, με την ανωτέρω εγκύκλιο επισημάνθηκε η αυξημένη υποχρέωση των φορέων προέλευσης, αλλά και των φορέων υποδοχής, να ελέγχουν οπωσδήποτε και με ευθύνη τους ότι δεν υφίσταται το εν λόγω κώλυμα κινητικότητας.

Την ανωτέρω αυξημένη υποχρέωση έχουν όχι μόνο όταν ελέγχουν την πλήρωση ή μη των νομίμων προϋποθέσεων συμμετοχής στο ΕΣΚ, αλλά και κατά οποιαδήποτε διαδικασία απόσπασης ή μετάταξης λαμβάνει χώρα και με οποιαδήποτε διάταξη, γενική ή ειδική. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι πέραν του ανωτέρω κωλύματος μετάταξης ή απόσπασης για δύο έτη, η μη ανάληψη υπηρεσίας του υπαλλήλου στο νέο φορέα δύναται να στοιχειοθετήσει πειθαρχική ευθύνη του υπαλλήλου.