ΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙ
September 11, 2018
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ? ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
September 11, 2018
Share
Δικαίωμα δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής σε εργαζόμενους στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένοι μισθοί καθώς και η προβλεπόμενη αποζημίωση απόλυσης δίνει τροπολογία – προσθήκη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Τη ρύθμιση του θέματος είχε προαναγγείλει ο dikigorosergatologos.gr ως ένα θετικό μέτρο αφού με την παράσταση στη δίκη, οι εργαζόμενοι πράγματι μπορούν να συμβάλλουν στην εκδίκαση της υπόθεσής τους και στην ανάδειξη της αλήθειας. Μέχρι σήμερα στις σχετικές δίκες μπορούσαν να παρίστανται μόνο ως μάρτυρες κατηγορίας χωρίς δικαίωμα συνδρομής συνηγόρου.
Ολόκληρη η τροπολογία έχει ως εξής: 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις”.

Θέμα: “Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης”

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Όπως παγίως γίνεται δεκτό νομολογιακά, οι παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου μόνον του α.ν. 690/1945 (Α΄ 292) δεν γεννούν υπέρ των εργαζομένων αξίωση αποζημίωσης για την πληρωμή των ίδιων των οφειλόμενων αποδοχών, έστω και αν ζητούνται ως αποζημίωση, αφού μόνη η παράλειψη του εργοδότη να καταβάλει εμπρόθεσμα τις αποδοχές δεν συνεπάγεται την απώλεια αυτών, ώστε να προκαλείται στον εργαζόμενο ισόποση με τις αποδοχές του ζημία, που να έχει ως αιτία το θεσπιζόμενο με τις διατάξεις του α.ν. 690/1945 αδίκημα και, συνεπώς, ο εργαζόμενος δεν δύναται να διεκδικήσει από την καθυστέρηση αυτή χρηματική ικανοποίηση για προκληθείσα εξ αυτής ηθική βλάβη. Συνεπεία των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι, υπό την ισχύ του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σε περίπτωση υπαίτιας μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών ή μη καταβολής της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης, οι εργαζόμενοι δεν νομιμοποιούνται να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες στις σχετικές ποινικές δίκες κατά των εργοδοτών (ενδεικτικά ΑΠ 1707/2010 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 950/2010 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 106/2010 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 1842/2008 ΤΝΠ Νόμος).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθιερώνεται το δικαίωμα δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, ανεξάρτητα από τους όρους του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μόνο για την υποστήριξη της κατηγορίας, σε εργαζόμενους στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένοι μισθοί καθώς και η προβλεπόμενη αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 (Α΄ 292) και του άρθρου 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). Η ρύθμιση αυτή αφορά σε εργαζομένους οι οποίοι είναι οι ουσιαστικά αδικηθέντες από την παράνομη και ποινικά κολάσιμη πράξη του εργοδότη και οι οποίοι μπορούν, με την παράστασή τους στη δίκη, να συμβάλλουν σημαντικά στη διάγνωση της υπόθεσης και στην αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο …

Στις υποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 (Α΄ 292), οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη, έχουν δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας. Το ίδιο δικαίωμα έχουν οι εργαζόμενοι και στις υποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), όταν ο εργοδότης παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις, έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Οι προτείνοντες βουλευτές:

Ψυχογιός Γεώργιος

Βαρδάκης Σωκράτης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μανιός Νικόλαος

Μαντάς Χρήστος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέτυ)

Στογιαννίδης Γρηγόριος