ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ …ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ

ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ?
September 11, 2018
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
September 11, 2018
Share

Δεν έκανε τελικά δεκτές η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας τις 2 τροπολογίες που έδιναν τη δυνατότητα παράστασης των εργαζομένων ως πολιτική αγωγή στις δίκες για δεδουλευμένες αποδοχές  και αποζημιώσεις απόλυσης (η πρωτη) καθώς και δικαίωμα για επίσχεση…διαρκείας (η δεύτερη)  σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη. 

Επιπλέον: 

– Σχετικά με τις διατάξεις για την διαταγή πληρωμής υπέρ του εργαζομένου για δεδουλευμένες αποδοχές, προστέθηκε νομοτεχνική βελτίωση η οποία προβλέπει όχληση του εργοδότη 15 ημέρες πριν την έκδοση διαταγής πληρωμής.Η διάταξη για την διαταγή πληρωμής στο άρθρο 50 προέβλεπε: Άρθρο 50 Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Μετά το Άρθρο 636 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο Άρθρο 636Α ως εξής: «1. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 623 έως 636 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού, εφόσον η σύναψη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και το ύψος του μισθού αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη. Η εργασία που αντιστοιχεί στον μισθό για τον οποίο ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί.

– Στις διατάξεις για την ενημέρωση και διαβούλευση (άρθρο 43) διαγράφεται η υποχρέωση να συνυπογράφεται το πρακτικό. Αποσύρεται το άρθρο 45 το οποίο προέβλεπε τα εξής: Άρθρο 45 Τροποποίηση του άρθρου 8 του π.δ. 240/2006 Στο Άρθρο 8 του π.δ. 240/2006 προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή επέλθει στη σύμβαση εργασίας από απόφαση του εργοδότη, η οποία ελήφθη κατά παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 4, είναι άκυρη, διατηρούμενων των δικαιωμάτων του άρθρου 7 του ν. 2112/1920 (Α’ 67).»

 

– Αποσύρονται από την τροπολογία που κατατέθηκε την Πέμπτη οι διατάξεις για την αποσαφήνιση του δόλου στο εργατικό ατύχημα 

 

– Με νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 35 για την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων μετά από την διαπίστωση 3 παραβάσεων, αποσαφηνίζεται ότι οι τρεις αυτές παραβάσεις αφορούν τρεις διαφορετικούς ελέγχους, και όχι τρεις διαφορετικές παραβάσεις από ένα έλεγχο.Επίσης διευκρινίζεται ότι όταν μια επιχείρηση έχει πολλά καταστήματα σε ποιο από αυτά επιβάλλεται η αναστολή λειτουργίας.