Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΑΙΤΙΕΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ

ΕΝΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
March 31, 2022
ΠΟΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
April 2, 2022
Share

Το θέμα της φτώχειας είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, όχι μόνο λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά κυρίως επειδή η έξοδος από την ύφεση της κρίσης του 2008 χαρακτηρίστηκε από επίμονα υψηλά ποσοστά φτώχειας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, παρά τη δέσμευση των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Η ανάλυση του προβλήματος από ευρωπαϊκή προοπτική έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας να διαμορφωθεί ο ρόλος των δημόσιων πολιτικών και η δυνατότητα τοποθέτησης της ιταλικής περίπτωσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Παρακάτω διερευνούμε αυτό το ζήτημα αντλώντας στοιχεία από δύο πρόσφατες μελέτες μας.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» που προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 έθεσε ως στόχο να βγάλει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη από τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Παρότι υπήρξε μια βελτίωση, ο αριθμός των φτωχών στο τέλος της προπανδημικής δεκαετίας παρέμεινε υψηλός (από 116,5 εκατομμύρια το 2010 σε 107,5 εκατομμύρια το 2019 σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat) και σε ορισμένες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των μεσογειακών χωρών, της Σουηδίας, των Κάτω Χώρες) το ποσοστό φτώχειας έχει αυξηθεί. Από αυτή την άποψη, μας υπενθυμίζει ο Stephen Jenkins, ο απόηχος της ύφεσης της κρίσης του 2008 και οι πολιτικές λιτότητας, καθώς και η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αναχαίτιση της επιτυχίας των στόχων της «Στρατηγικής του 2020». Δεδομένης της σημασίας του θεμάτος και της εμμονής των υψηλών επιπέδων φτώχειας, η μείωσή της συμπεριλήφθηκε στους στόχους της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030. Ο πρώτος στόχος, μεταξύ των 17 προτεινόμενων, είναι «να τεθεί τέλος σε όλες τις μορφές φτώχειας στον κόσμο».

Οι δύο μελέτες μας αναλύουν επιμέρους πλευρές της φτώχειας, οι οποίες αν και διαφορετικές μεταξύ τους, οδηγούν σε ορισμένους κοινούς προβληματισμούς. Στην πρώτη μας μελέτη, που δημοσιεύεται επί του παρόντος στο Journal of Economic Inequality , αναλύουμε πώς έχουν αλλάξει οι μηχανισμοί που καθορίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας μεταξύ της περιόδου πριν και μετά την ύφεση της κρίσης του 2018. Στη δεύτερη μελέτη εστιάζουμε στα πιθανά γεγονότα που πυροδοτούν την κατάσταση της φτώχειας με ιδιαίτερη προσοχή στην επίδραση της γέννησης ενός παιδιού. Και στις δύο περιπτώσεις, υπογραμμίζουμε τον ρόλο των δημοσίων πολιτικών ως πιθανό παράγοντα μετρίασης της φτώχειας, τονίζοντας τη σημασία των δημόσιων δαπανών για τις οικογένειες.

Στην πρώτη μελέτη, αναλύσαμε την εξέλιξη των αιτιών του κινδύνου φτώχειας στην Ευρώπη συγκρίνοντας την περίοδο πριν από την ύφεση του 2008 (2005-2008) με μια μεταγενέστερη περίοδο (2015-2018). Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα υποδηλώνει ότι η κρατική εξάρτηση έχει αυξηθεί στην περίοδο μετά την κρίση, αναδεικνύοντας τη μεγάλη πιθανότητα να είσαι φτωχός το τρέχον έτος εάν ήσουν και το προηγούμενο έτος. Αυτό συνδέεται με ορισμένες παγίδες που σχετίζονται με τη φτώχεια, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κινήτρων, της υποτίμησης του ανθρώπινου κεφαλαίου ή του πιθανού αντι-κίνητρου που προκαλείται από τη λήψη κοινωνικών παροχών και επιδομάτων. Επομένως, ο προσδιορισμός της σωστής έκτασης της κρατικής εξάρτησης είναι σημαντικός.

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της κρατικής εξάρτησης υποδηλώνει ότι η έξοδος από την ύφεση του 2008 συνοδεύτηκε από ενίσχυση των προαναφερθεισών παγιδών και τελικά είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη δυσκολία για τους φτωχούς να απελευθερωθούν από την καθοδική πορεία.

Από τη μία πλευρά, τα στοιχεία που βρέθηκαν επιβεβαιώνουν τον ρόλο των πολιτικών που εφαρμόζονται για να συνδράμουν τους φτωχούς, βοηθώντας τα άτομα και τις οικογένειές τους να ξεπεράσουν το όριο της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών παροχών, οι οποίες πρέπει να αποκτήσουν ανανεωμένη σημασία στο τρέχον πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές τους για μείωση της φτώχειας.

Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι παρά τις προθέσεις της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα υλοποιηθέντα προγράμματα κατά της φτώχειας δεν μπόρεσαν να καταπολεμήσουν τον φαύλο κύκλο μέσα από τον οποίο τροφοδοτείται η φτώχεια, γεγονός που αποδεικνύεται επίσης από την αυξανόμενη στιγματική επίδραση , εξ αιτίας της οποίας η φτώχεια αποτελεί μια συνθήκη μακροχρόνιας περιθωριοποίησης. Αυτή η αρνητική δίνη μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως ανεπαρκή μέτρα στήριξης της φτώχειας, δυσκολίες επανένταξης στην απασχόληση κυρίως λόγω της υποτίμησης του ανθρώπινου κεφαλαίου και συνακόλουθης μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και η εξάπλωση χαμηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης πώς στην περίοδο μετά την ύφεση του 2008 αυξήθηκε ο «προστατευτικός» ρόλος της σταθερής εργασίας και ταυτόχρονα μειώθηκε ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά της φτώχειας. Αυτά τα δύο στοιχεία εντείνουν τη σημασία της παρέμβασης στην κατάσταση των νέων που, με ολοένα και πιο εμφανή τρόπο, βρίσκονται ανάμεσα στη δυσκολία διασφάλισης σταθερής απασχόλησης και τη μείωση των επενδύσεων στην εκπαίδευση ως παράγοντα ικανό να εξασφαλίσει ικανοποιητικό εισόδημα ανά πάσα στιγμή.

Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ότι η εξέλιξη της εξάρτησης από το κράτος λόγω φτώχειας είναι ετερογενής μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το μακροοικονομικό πλαίσιο και τα θεσμικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας φαίνεται ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό τόσο της συνθήκης της φτώχειας όσο και της πιθανότητας εξόδου από αυτή του κράτος. Κατά τη διερεύνηση αυτής της ετερογένειας, προκύπτουν αρκετά σαφείς συσχετίσεις μεταξύ της τάσης της κρατικής εξάρτησης και της τάσης ορισμένων μεταβλητών πλαισίου/μακροοικονομικής. Στη δεκαετία που αναλύθηκε, η αύξηση της κρατικής εξάρτησης συσχετίστηκε με την αύξηση του ΑΕΠ, αντανακλώντας το γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη μετά την ύφεση του 2008 εξαπλώθηκε αρκετά άνισα στις επιμέρους ευρωπαϊκές χώρες. Την ίδια στιγμή, η αύξηση της κρατικής εξάρτησης δείχνει μια μέτρια αλλά θετική συσχέτιση με την αύξηση της διάδοσης της προσωρινής εργασίας, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η αγορά εργασίας για την κατάσταση της φτώχειας. Τέλος, η αύξηση των δαπανών για κοινωνικές μεταβιβάσεις οδήγησε σε μείωση της κρατικής εξάρτησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ωστόσο, οι διάφορες λειτουργίες κοινωνικής απόδοσης δεν παίζουν ομοιογενή ρόλο. Η αύξηση στις περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες (αναπηρία, ασθένεια, ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός) συσχετίζεται λιγότερο με τη μείωση της κρατικής εξάρτησης. Αντίθετα, η αύξηση των κοινωνικών δαπανών για οικογένειες και παιδιά συνδέεται σαφώς με τη μείωση της κρατικής εξάρτησης. επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η αγορά εργασίας για την κατάσταση της φτώχειας.

Το τελευταίο αποτέλεσμα συνδέεται με αυτά που προέκυψαν από τη δεύτερη μελέτη μας για τη φτώχεια στην Ευρώπη, η οποία επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ του κινδύνου φτώχειας και της γέννησης ενός παιδιού. Η βιβλιογραφία έχει αναδείξει κάποιες χαρακτηριστικές «συμπεριφορές» της φτώχειας. Τείνει να επηρεάζει ορισμένες υποομάδες του πληθυσμού με μεγαλύτερη συχνότητα, όπως νέους, μονογονεϊκές οικογένειες και μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά, και τείνει να προκύπτει λόγω συγκεκριμένων γεγονότων στη ζωή ατόμων και οικογενειών, όπως η απώλεια εργασίας, η απόκτηση θέσεων εργασίας με χαμηλές αμοιβές ή η εγκατάλειψη της οικογένειας καταγωγής. Παραδόξως, η βιβλιογραφία έχει δώσει ελάχιστη προσοχή στο πώς η γέννηση ενός παιδιού σχετίζεται με την κατάσταση της φτώχειας, αν και η κατανόηση αυτής της δυναμικής μπορεί να ρίξει φως και στο ζήτημα της υπογεννητικότητας που χαρακτηρίζει τη Γηραιά Ήπειρο.

Η εξέταση της δυναμικής αυτής αναδεικνύει ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία: πρώτον, η κατάσταση της προηγούμενης φτώχειας επηρεάζει τις επιλογές γονιμότητας. Ειδικότερα, η γέννηση ενός παιδιού φαίνεται να είναι πιο πιθανή σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, αποτέλεσμα σύμφωνο με τη σύγχρονη προσέγγιση του Becker για τη γονιμότητα και σε αντίθεση με τις υποθέσεις του Μάλθους και τις τυπικές συνθήκες των κοινωνιών του 19ου αιώνα, για τις οποίες υπήρχε θετική σχέση μεταξύ του εισοδήματος και της γονιμότητας.

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι η γέννηση ενός παιδιού οδηγεί σε μέτρια αλλά σημαντική αύξηση του κινδύνου φτώχειας. Αυτό το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι, κατά μέσο όρο, οι δημόσιες παροχές που συνδέονται με τη γέννηση ενός παιδιού δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσουν την απώλεια ισοδύναμου εισοδήματος και τις (ακόμα περισσότερο) αρνητικές επιπτώσεις στους οικογενειακούς πόρους λόγω τυχόν μείωσης της προσφοράς εργασίας των εργαζόμενων-μητέρων.

Ως εκ τούτου, πραγματοποιήσαμε μια ανάλυση ευρωστίας που επιδιώκει να προσδιορίσει το μέγεθος της αναδιανεμητικής επίδρασης υπό τον όρο του επιπέδου των δαπανών για τις οικογενειακές πολιτικές. Συγκεκριμένα, οι χώρες που αναλύθηκαν χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, λόγω του γεγονότος ότι οι δαπάνες για οικογενειακές πολιτικές είναι κάτω ή πάνω από τη διάμεσο της ίδιας της κατανομής των δαπανών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για τα προηγουμένως μη φτωχά άτομα, η απόκτηση παιδιού αυξάνει την πιθανότητα να είναι φτωχοί, ανεξάρτητα από το επίπεδο των δαπανών του νοικοκυριού. Αντίθετα, για τα προηγουμένως φτωχά άτομα, η απόκτηση παιδιού μειώνει την πιθανότητα να είναι φτωχοί αυτή τη στιγμή μόνο σε χώρες όπου οι δαπάνες των νοικοκυριών είναι αρκετά υψηλές. Αυτό το αποτέλεσμα υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτικών για την οικογένεια και υποδηλώνει ότι, για να έχουν θετικά αποτελέσματα, οι κοινωνικές παροχές πρέπει να είναι αρκετά υψηλές και να απευθύνονται σε αρκετά μεγάλο αριθμό οικογενειών. Υπό αυτή την έννοια, για την Ιταλία, η πρόσφατη μεταρρύθμιση των επιδομάτων για εξαρτώμενα τέκνα, που εγγυάται την καθολικότητα της υπηρεσίας, αναγνωρίζει τη σημασία της επέκτασης του κοινού, αλλά μένει να κατανοήσουμε πόσο χρήσιμο είναι να προωθήσουμε τη γονιμότητα και να αντιπαραβάλλουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδημα , ειδικά για τα μεσαία και μεσαία-χαμηλά τμήματα.

Ένας περαιτέρω προβληματισμός αφορά την έξοδο από τις οικονομικές κρίσεις. Η εμπειρία της ύφεσης του 2008 υποδηλώνει ότι, παρόλο που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανακτήσει τα προ κρίσης επίπεδα του ΑΕΠ μέσα σε λίγα χρόνια (οι μεσογειακές χώρες και ορισμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης χρειάστηκαν μεγαλύτερες περιόδους), η εξάπλωση της φτώχειας και τα επίπεδα ανισότητας δεν έχουν επιστρέψει απαραίτητα στο πρώτο. Μάλλον, οι κοινωνίες φαίνεται να έχουν κινηθεί προς μεγαλύτερη ανισότητα.

Αυτή η σκέψη αφήνει επίσης μια σειρά ερωτημάτων στο πεδίο σχετικά με το πώς θα είναι οι οικονομίες μετά την πανδημία, αν και το κρίσιμο γεγονός δεν είναι συγκρίσιμο ως προς τον τρόπο και την ένταση με την ύφεση του 2008.

Το 2021, η Ιταλία σημείωσε αύξηση του ΑΕΠ έως και 6,5% σε σύγκριση με το 2020, το πρώτο έτος της πανδημίας. Η ανάπτυξη του 2021, όπως μας πληροφορούν θεσμοί και δεδομένα, αντιπροσωπεύει ένα ιστορικό ρεκόρ. Για το 2022 οι προβλέψεις είναι θετικές και έως το τέλος του έτους η ιταλική οικονομία θα μπορούσε να επιστρέψει στο επίπεδο παραγωγής πριν από την κρίση. Δεδομένα που προοιωνίζονται καλά και ενσταλάζουν αισιοδοξία. Πώς όμως βγήκαμε, ή σχεδόν, από την πανδημία; Για την αξιολόγηση, ακόμη και αν αυτό υπερβαίνει τους στόχους αυτής της συνεισφοράς, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη άλλοι σημαντικοί δείκτες και ενδείξεις.

Αν αναλογιστούμε το φαινόμενο της φτώχειας, το οποίο αναλύσαμε στις δύο εργασίες που συνοψίζονται εδώ, τον πρώτο χρόνο της πανδημίας οι απόλυτα φτωχοί στην Ιταλία αυξήθηκαν κατά ένα εκατομμύριο, από 4,6 εκατομμύρια το 2019 σε πάνω από 5,6 το 2020. Οι διάφοροι συγγραφείς υπογράμμισαν ορισμένα όρια του δείκτη απόλυτης φτώχειας με βάση την κατανάλωση για να αποτυπώσουν την τάση της υλικής στέρησης σε συνθήκες πανδημίας. Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι, τα χρόνια που προηγήθηκαν του Covid-19, το κοινό των φτωχών εργαζομένων είχε διευρυνθεί, δηλαδή ατόμων και οικογενειών για τα οποία η εργασία δεν αρκεί για να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα από την άποψη της κοινωνικής ανισότητας, και μάλιστα εδώ και πολύ καιρό. Στο τέλος του 2020, το πλουσιότερο 20% των Ιταλών κατείχε πάνω από τα 2/3 του εθνικού πλούτου ενώ το φτωχότερο 60% μόλις το 14,3%. Το κορυφαίο 10% (από άποψη περιουσιακών στοιχείων) του ιταλικού πληθυσμού κατείχε περισσότερο από 6 φορές τον πλούτο του φτωχότερου μισού πληθυσμού.

Ως εκ τούτου, μετά την καταιγίδα που συνδέεται με την πανδημία, της οποίας οι επιπτώσεις στη φτώχεια και στην κατανομή του εισοδήματος (ανισότητα) θα πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος τα επόμενα χρόνια, παραμένουν ορισμένα διαρθρωτικά προβλήματα.

Αρθρογράφοι: Chiara Mussida, Dario Sciulli

Πηγή: eticaeconomia.it

Μετάφραση: dikigorosergatologos.gr