ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ – Η ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
April 2, 2022
ΔΕΝ ΑΝΑNΕΩΣΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥ. ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ;
April 4, 2022
ΠΟΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
April 2, 2022
ΔΕΝ ΑΝΑNΕΩΣΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥ. ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ;
April 4, 2022
Share

Με την υπ’ αρ. 29510/2022 απόφαση, το Υπουργείο Εργασίας εξειδικεύει τις προστατευτικές ρυθμίσεις που εισήχθησαν με τον ν. 4808/2021 για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες.

Ειδικότερα, υπενθυμίζουμε ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 71 για την υγιεινή και ασφάλεια των παρόχων υπηρεσιών μέσω πλατφόρμας προβλέπει:

“Το άρθρο 56 του ν. 4611/2019 (Α’ 75)[1] εφαρμόζεται αναλογικά και στους παρόχους υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται με ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου για τη διανομή ή μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της σχέσης μεταξύ παρόχου υπηρεσιών και συνεργατικής ψηφιακής πλατφόρμας, επιτρέπεται να συμφωνείται, αντί για την παροχή προστατευτικού κράνους, να αποδίδεται η αξία του με προσαύξηση συγκεκριμένου ποσού επί συγκεκριμένου αριθμού διανομών ή μεταφορών. Με αντίστοιχο τρόπο αποδίδεται και η προσαύξηση του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού σε περίπτωση χρήσης ιδίου μέσου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας, ιδίως, τα ποσά και η συχνότητα των προσαυξήσεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.”

Η δε Υπουργική Απόφαση διευκρινίζει αρχικά ότι το πεδίο εφαρμογής της καταλαμβάνει τους διανομείς που απασχολούνται από πλατφόρμα με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου. Επομένως, είναι σημαντικό να γίνει πρώτα ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της σχέσης που συνδέει τον διανομέα με τον πλατφόρμα, βάσει των νομικών κριτηρίων διάγνωσης της εξάρτησης που χρησιμοποιεί η θεωρία και η νομολογία, αλλά και βάσει του τεκμηρίου του άρθρου 69 παρ. 2.

Έπειτα, ως εναλλακτική της παροχής από την πλατφόρμα στον διανομέα ειδικού προστατευτικού κράνους, σε περίπτωση που ο διανομέας διαθέτει δικό του κατάλληλο κράνος, εισάγεται η δυνατότητα καταβολής ενός ποσού ( “προσαύξησης”) προς τον διανομέα. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα εξής : α) σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου, η δυνατότητα αυτή δίνεται “λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της σχέσης μεταξύ παρόχου υπηρεσιών και πλατφόρμας”[2], β) το κράνος πρέπει να έχει προηγουμένως κριθεί κατάλληλο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας από την πλατφόρμα και γ) η συμφωνία των μερών για ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής πρέπει να αποτυπώνεται γραπτώς, να περιλαμβάνεται στη σύμβαση και να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του διανομέα ότι διαθέτει κατάλληλο κράνος.

Το καταβαλλόμενο ποσό είναι 120 ευρώ ετησίως και 10 ευρώ μηνιαίως. Το ποσό καταβάλλεται κάθε μήνα σε ισόποσες δόσεις για όσο διαρκεί η σύμβαση και μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ευρώ. Επομένως, τον δεύτερο χρόνο δεν οφείλεται κάποιο ποσό, κατ’ αρχήν. Ωστόσο, εάν χρειαστεί να γίνει αντικατάσταση του κράνους, παρότι δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο νόμο, πρέπει να θεωρήσουμε κατ’ ερμηνευτική διαστολή και κατ’ εφαρμογή της αρχής της εύνοιας υπέρ του “εργαζόμενου” ότι οφείλεται εκ νέου το παραπάνω ποσό. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και αποτυπώνεται λογιστικά με διακριτό τρόπο από τις μισθολογικές καταβολές. Επομένως, μπορεί να συναχθεί με ασφάλεια το συμπέρασμα, ότι γενικά το ποσό αυτό στερείται μισθολογικού χαρακτήρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει και μια άλλη μηνιαία “προσαύξηση” (ορθότερα αποζημίωση) για την περίπτωση όπου ο διανομέας χρησιμοποιεί δικό του όχημα. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα υποχρεούται να καταβάλλει ως αποζημίωση για τη χρήση και τη συντήρηση του οχήματος το 15% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου μισθού. Επομένως, με τα σημερινά δεδομένα των 663 ευρώ, το εν λόγω ποσό διαμορφώνεται στα 99,45 ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται κάθε μήνα για όσο διαρκεί η σύμβαση. Προϋπόθεση αποτελεί η προηγούμενη συμπλήρωση από τον διανομέα 300 μεταφορών εντός του ιδίου ημερολογιακού μήνα, ενώ σε περίπτωση συμπλήρωσης λιγότερων μεταφορών, το ποσό μειώνεται ανάλογα. Ενδεικτικά, εάν υποτεθεί εργασία κατά πενθήμερο σύστημα, ο διανομέας θα έπρεπε να κάνει 15 μεταφορές τη μέρα για να συμπληρώσει τον ελάχιστο αυτό αριθμό. Για την αποζημίωση αυτή ισχύουν τα προαναφερθέντα για την απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό αφορά μόνο στη χρήση και τη συντήρηση του οχήματος και όχι στα έξοδα μετακίνησης.

Με δεδομένο το κόστος που εξοικονομεί η επιχείρηση με τη χρήση ιδιόκτητου οχήματος του διανομέα, θα μπορούσε να γίνει κριτική στο ύψος του ποσού της αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή ρυθμίσεων σε ένα εν πολλοίς αρρύθμιστο έως σήμερα πεδίο και σε μια ζωτικής σημασίας υπηρεσία, όπως φάνηκε στη διάρκεια των lock-down, αποτελεί σίγουρα καλοδεχούμενη εξέλιξη.

[1] Άρθρο 56

Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων

  1. Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία τους.
  2. Ο εργοδότης εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής δικής του ή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4, ως κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας ορίζεται το προστατευτικό κράνος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας, αδιάβροχη προστασία, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο.
  3. Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν στην διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες και, όταν απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης σχετικά με τον εξοπλισμό προστασίας της παραγράφου 2. Οι πληροφορίες και γραπτές οδηγίες πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσα στην επιχείρηση ή εγκατάσταση και να είναι κατανοητές για τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους.
  4. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα πιστοποιητικά και τα προβλεπόμενα λοιπά έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης, σχετικά με την ορθή συντήρηση των οχημάτων της παραγράφου 1, το είδος και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού προστασίας της παραγράφου 2, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσαρτώμενου αποθηκευτικού χώρου στα οχήματα της παραγράφου 1, ο φορέας πιστοποίησης της ευστάθειας του οχήματος, η πρότυπη γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου για τις δραστηριότητες της παραγράφου 1 και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
  5. Τα προβλεπόμενα στο παρόν μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων αλλά επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.
  6. Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 5 είναι οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ. Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5, επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
  7. Όταν οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 χρησιμοποιούν μοτοποδηλάτο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών, αποδίδεται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των εργαζομένων και αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούμενα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών.
  8. Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή της παραγράφου 7 είναι οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ. Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 7 επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 3996/2011.

[2] Μένει να φανεί πως θα ερμηνευθεί η φράση αυτή. Εκ πρώτης όψεως πάντως, φαίνεται ότι απλώς επιχειρείται να δικαιολογηθεί η μη χορήγηση αυτούσιου του κράνους από τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της απασχόλησης. Αυτός όμως πρέπει να έχει ήδη γίνει δεκτός για να εντάσσεται μια περίπτωση στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α., άρα δεν έχει κάποια νομική σημασία η φράση.