ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ;

ΤΟ ΤΡΙΚ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ
April 26, 2022
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
April 27, 2022
Share

Με το άρθρο 57 του . 4808/2021 επήλθε μεταβολή στο νομικό πλαίσιο της μερικής απασχόλησης.

Το άρθρο προβλέπει ότι :

«Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Η πρόσθετη εργασία μπορεί να παρασχεθεί, εφόσον συμφωνεί ο εργαζόμενος και κατά ωράριο, που δεν είναι συνεχόμενο σε σχέση με το συμφωνημένο ωράριο της ίδιας ημέρας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί ημερήσιας ανάπαυσης. Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. O μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσθετη αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου.»

            Ήδη από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης, αλλά και από τη συνδυαστική ερμηνεία του άρθρου 38§7 ν. 1892/1990, το οποίο παραμένει σε ισχύ, είναι σαφές ότι δεν καθιερώνεται το διακεκομμένο (ή σπαστό) ωράριο στη μερική απασχόληση εν γένει. Όπως προβλέπει το άρθρο 38§7, το ωράριο στη μερική απασχόληση εξακολουθεί να είναι υποχρεωτικά συνεχόμενο. Αυτό που αλλάζει είναι ότι σε περίπτωση ανάγκης για πρόσθετη χρονικά εργασία, δηλαδή για εργασία που υπερβαίνει το συμβατικό ωράριο και φτάνει έως τα όρια του νομίμου ωραρίου της πλήρους απασχόλησης, τότε είναι δυνατόν αυτή η πρόσθετη εργασία να παρασχεθεί κατά διακεκομμένο ωράριο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι και στη σύμβαση μερικής απασχόλησης, μπορεί να συμπεριληφθεί ρήτρα περί ετοιμότητας του εργαζόμενου, έτσι ώστε και μετά το πέρας του ωραρίου να υποχρεούται αυτός να εργαστεί εάν παραστεί ανάγκη και κληθεί. Πρόκειται για μια κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους παθολογικών καταστάσεων, με πλήρη καταστρατήγηση των κανόνων για το ημερήσιο ωράριο. Συνεπώς, ο εργαζόμενος θα πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικός κατά την εξέταση τέτοιου είδους προτάσεων.

Δικηγόρος Εργατολόγος