ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗ!

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ;
September 12, 2018
ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΣΗΜΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΡΓΟΤΕΡΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
September 12, 2018
Share

Αποφάσεις Αρείου Πάγου

Δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου (υπ´ αριθμ.   1116 / 2017 & 1181/2017) “κλειδώνουν” το δικαίωμα του εργαζόμενου, εφόσον έχει λάβει γραπτά ή προφορικά τη συγκατάθεση του εργοδότη, να λάβει αποζημίωση 40% ή 50% της κανονικής (της απροειδοποίητης καταγγελίας). Είτε αποχωρώντας ύστερα από 15 έτη από  την εργασία είτε συμπληρώνοντας  τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και είχε σύμβαση αόριστης διαρκείας ή σύμβαση ορισμένου χρόνου που λύθηκε πριν από τη λήξη της.  Κατά τον Άρειο Πάγο,  η συγκατάθεση (συναίνεση) του εργοδότη για την αποχώρηση του μισθωτού δύναται να είναι εγγραφή ή προφορική, ρητή ή σιωπηρή,  αρκεί όταν είναι σιωπηρή να προκύπτει σαφής και αναμφίβολη η βούλησή του…

ΟΙ 3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, αποσαφηνίζουν, ότι: 

  1. Η υποχρέωση προϋποθέτει, εκτός άλλων, και την συγκατάθεση του εργοδότη για την αποχώρηση του μισθωτού. Η συγκατάθεση (συναίνεση) αυτή,  πρέπει να παρέχεται πριν από την αποχώρηση του μισθωτού, δύναται δε να είναι έγγραφη ή προφορική, ρητή ή σιωπηρή, αρκεί, στην τελευταία περίπτωση, να είναι σαφής και αναμφίβολη (βλ.  ΑΠ 170/2013)
  2. Αρκεί η συμπλήρωση 15ετίας στον ίδιο εργοδότη χωρίς να αξιώνεται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη πλήρους σύνταξης.
  3. Η υποχρέωση αφορά σε μισθωτούς που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και δεν επεκτείνεται και σε εκείνους που η εργασιακή τους σχέση είναι ορισμένου χρόνου, όπως είναι και η σύμβαση των εργαζομένων που έχουν προσχωρήσει σε κανονισμό του εργοδότη, με τον οποίο προβλέπεται η αποχώρηση από την εργασία με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Στην περίπτωση, όμως, που με κανονισμό έχει παράλληλα προβλεφθεί δυνατότητα πρόωρης λύσης της σύμβασης, τότε ενυπάρχει διαλυτική αίρεση, εφόσον δε αυτή πληρωθεί, η σύμβαση εργασίας μεταπίπτει εξαρχής σε αορίστου χρόνου (Ολ ΑΠ 1110/1986).  Αυτό,  βέβαια, αφορά περιπτώσεις πριν από το 2012 όταν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 του 2012 καταργήθηκαν οι ρήτρες μονιμότητας στους αντίστοιχους κανονισμούς των ΔΕΚΟ και των τραπεζών. 
      Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
– Σύμφωνα με την διάταξη του εδαφίου α του άρθρου 8  του ν. 3198/1955 μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, με την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2112/1920 ή του β.δ. της  ή το προβλεπόμενο από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό όριο ηλικίας, αποχωρώντας από την εργασία τους με την συγκατάθεση του εργοδότη, δικαιούνται το ήμισυ της οριζόμενης από το ν. 2112/1920 ή το ανωτέρω β.δ. αποζημίωσης για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.  
– Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με το αρθρ. 5 παρ. 1 και 2 του νόμου αυτού. 
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι μεν επικουρικά ασφαλισμένοι λαμβάνουν τα 40%, οι δε μη επικουρικά ασφαλισμένοι τα 50% της αποζημίωσης, την οποία δικαιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από μέρους του εργοδότη. Για την χορηγούμενη ως άνω μειωμένη αποζημίωση προς τους αποχωρούντες ή τους απομακρυνόμενους μισθωτούς εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις διατάξεις των αρθρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, και 9 του ν. 3198/1955, καθώς και εκείνες του ν. 2112/1920 ή του β.δ. της 16/18-7-1920,πλην των διατάξεων που αφορούν την προειδοποίηση.
Διαβάστε εδώ την απόφαση 1116/2017

Διαβάστε εδώ την απόφαση 1181/2017