ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ;

ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
May 14, 2022
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ;
May 16, 2022
Share
Διάρκεια, αστική ποινή, εργοδοτικές υποχρεώσεις

Σύμφωνα με τον α.ν. 539/1945, κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε άδεια αναψυχής μια φορά τον χρόνο.

Η διάρκειά της είναι 20 εργάσιμες ημέρες επί πενθήμερου και 24 επί εξαήμερου συστήματος εργασίας, εφόσον ο μισθωτός έχει συμπληρώσει ένα έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Εάν δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας, τότε λαμβάνει ένα ποσοστό της παραπάνω διάρκειας της άδειας, ανάλογο με τον χρόνο υπηρεσίας του. Έτσι, παραδείγματος χάριν, ένας εργαζόμενος με 6 μήνες υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη δικαιούται τη μισή άδεια, δηλαδή 10 ημέρες. Σε περίπτωση δε μεγαλύτερης προϋπηρεσίας, η διάρκεια της άδειας προσαυξάνεται, με ανώτατο όριο τις 26 και 31 ημέρες αντίστοιχα, εφόσον η υπηρεσία ανέρχεται σε 25 τουλάχιστον χρόνια.

Η άδεια πρέπει να χορηγείται αυτούσια, να απέχει δηλαδή ο μισθωτός πραγματικά από την εργασία του. Έτσι, απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία εργοδότη-εργαζόμενου με την οποία αντί για την άδεια χορηγείται χρηματικό αντάλλαγμα (άρ5§1 α.ν. 539/1945).

Ωστόσο, αν η άδεια για κάποιο λόγο δεν χορηγηθεί εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, ή -μετά τον ν. 4808/2021 εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους από αυτό που αφορά- τότε η αξίωση για αποχή από την εργασία μετατρέπεται σε χρηματική αξίωση καταβολής των αποδοχών που αναλογούν στις ημέρες άδειας.

Επιπλέον, αν ο εργοδότης είναι υπαίτιος για τη μη χορήγηση της αδείας, τότε οφείλει τις αποδοχές των ημερών αδείας προσαυξημένες κατά 100% (γνωστή και ως «αστική ποινή» ή «αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας») . Υπαίτιος θεωρείται ο εργοδότης όταν ο μισθωτός έχει ζητήσει ( είτε γραπτά είτε και προφορικά) να λάβει την άδεια και ο εργοδότης δεν την χορήγησε. Η αίτηση αυτή, όμως, απαιτείται μόνο για τη γένεση της αξίωσης για την προαναφερθείσα προσαύξηση. Δεν απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για χορήγηση της άδειας, η οποία προκύπτει απευθείας και άνευ ετέρου από τον νόμο.

Περαιτέρω, πρέπει να τονιστεί ότι, ενώ το ακριβές χρονικό διάστημα χορήγησης της άδειας είναι αντικείμενο συμφωνίας εργαζομένου – εργοδότη, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την άδεια το πολύ εντός 2 μηνών από το αίτημα του εργαζόμενου. Συναφώς, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια στο 50% του προσωπικού του το διάστημα από 01 Μάη έως 30 Σεπτέμβρη.

Τέλος, η άδεια αναψυχής μπορεί να κατατμηθεί σε περισσότερα κομμάτια κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου και συμφωνίας του εργοδότη, εφόσον το ένα κομμάτι αποτελείται από τουλάχιστον 10 ή 12 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το εάν πρόκειται για πενθήμερο ή εξαήμερο σύστημα εργασίας. Εάν ελλείπει η συναίνεση του εργαζόμενου, η άδεια μπορεί να κατατμηθεί μόνο σε δύο κομμάτια και μόνο εφόσον α) υπάρχει σοβαρή ή επείγουσα ανάγκη της επιχείρησης, β) υπάρχει έγκριση από την τοπικά αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και γ) το πρώτο κομμάτι της άδειας περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 ή 6 εργάσιμες ημέρες, αντίστοιχα.

Δικηγόρος Εργατολόγος