ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ;

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ;
May 16, 2022
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
May 17, 2022
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ;
May 16, 2022
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
May 17, 2022
Share

Πέρα από την καταβολή της πράγματι οφειλόμενης αμοιβής στον εργαζόμενο, ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίσει ότι καταβάλλει τον μισθό με τον προσήκοντα τρόπο και στον προσήκοντα χρόνο.

Σύμφωνα με το άρθρο 665 ΑΚ, ελλείψει αντίθετης συμφωνίας ή συνήθειας, ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας, ή εάν ο μισθός υπολογίζεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, καταβάλλεται στο τέλος καθενός από αυτά (π.χ. στο τέλος του μήνα).

Ο μισθός πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλλεται τοις μετρητοίς, ενώ απαγορεύεται η καταβολή του με τοκομερίδια, συναλλαγματικές ή γραμμάτια. Επίσης, απαγορεύεται η καταβολή του σε είδος, η οποία επιτρέπεται μόνο ως συμπλήρωση του εισοδήματος.

Στην ειδική περίπτωση που ο εργαζόμενος διαχειρίζεται κάποιον λογαριασμό, είναι δυνατόν να συμφωνηθεί ότι η πληρωμή του θα γίνεται με παρακράτηση ποσών από τον ίδιο (Α.Π. 1246/1977). Ωστόσο, αυτό δε συναντάται συχνά στην πράξη.

Επιτρεπτή είναι επίσης η καταβολή του μισθού από τρίτο κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ερευνηθεί ειδικώς εάν πρόκειται πράγματι για τρίτο ή εάν στην πραγματικότητα ο φαινομενικά «τρίτος» είναι πραγματικός εργοδότης. Μεταξύ άλλων, εάν ισχύει το πρώτο σενάριο, η δικαστική διεκδίκηση της αμοιβής δε θα γίνει με την εργατική διαδικασία.

Με τον ν. 3863/2010, εισήχθη η υποχρέωση καταβολής του μισθού όλων αναξαιρέτως των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα μέσω τράπεζας. Για τον σκοπό αυτό ο εργοδότης συνάπτει σχετική σύμβαση με την τράπεζα της επιλογής του.

Ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων, όπως προεχόντως οι κατ’ οίκον εργαζόμενοι (εργαζόμενοι φροντίδας, κηπουροί, μάγειρες κτλ.) αμείβονται υποχρεωτικά μέσω εργόσημου. Ειδικότερα, είναι δυνατόν να εκδοθεί εργόσημο «υπό τύπον επιταγής», το οποίο αποκτά και εξοφλεί ο εργοδότης από τις τράπεζες, ή να γίνεται η πληρωμή μέσω λογαριασμών που τηρούν τα μέρη σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμής, ή να γίνεται πληρωμή με ειδικού τύπου έμβασμα κατά τηνέννοια των άρθρων 1 και 4 § 3 ν. 3862/2010.

Οι συνέπειες:

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω τρόπων καταβολής του μισθού, ο εργοδότης υπόκειται αφενός σε διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 ν. 3996/2011 για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, αφετέρου σε επίπεδο ιδιωτικού δικαίου δικαιούται ο εργαζόμενος να αρνηθεί την καταβολή ως μη προσήκουσα και να καταστήσει τον εργοδότη υπερήμερο, ξεκινώντας τοκοφορία της μισθολογικής του απαίτησης.

Δικηγόρος Εργατολόγος