ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ

Η ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
Η ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
Share

Ο διευθύνων υπάλληλος εξαιρείται από την προστασία των διατάξεων που προβλέπουν

την αυτούσια χορήγηση της ετήσιας άδειας αναπαύσεως (άρθρο 5 παρ.1 εδ. β’ τουα.ν.539/1945). Αυτό αποφάσισε ο Άρειος Πάγος (απόφαση αριθ.935/2017,Β1 Πολιτικό Τμήμα) απορρίπτονταςαίτηση αναιρέσεως αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Εφ’ όσον κάποιος μισθωτός μπορεί να θωρηθεί αντικειμενικά ως “διευθύνων υπάλληλος”, τότε, αν και εξακολουθεί να παρέχει εξαρτημένη εργασία, εξαιρείται από την προστασία των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας (μόνο αυτό προβλέπει, ρητώς, η ως άνω διεθνής σύμβαση της Ουάσιγκτον) και, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, για την εβδομαδιαία ανάπαυση και για τις αποζημιώσεις ή προσαυξήσεις σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ή εργασίας κατά τη νύκτα ή τις Κυριακές και τις εξαιρετέες ημέρες, οι οποίες είναι ασυμβίβαστες προς την εξέχουσα θέση των διευθυνόντων υπαλλήλων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν με τη σύμβασή τους (ΑΠ 478/2014). Εξαιρείται, ακόμη, ο διευθύνων υπάλληλος, σύμφωνα με τη γνώμη που επικράτησε στο δικαστήριο, και από την προστασία των διατάξεων που προβλέπουν την αυτούσια χορήγηση της ετήσιας άδειας αναπαύσεως (άρθρο 5 παρ.1 εδ. β’ του α.ν.539/1945).

 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Το έτος 1994, η ενάγουσα, εκεί εκκαλούσα και ήδη αναιρεσείουσα, είχε προσληφθεί από την εναγομένη, εκεί εφεσίβλητη και ήδη αναιρεσίβλητη ανώνυμη εταιρία, που είναι ιδιοκτήτρια και εκμεταλλεύεται το πολυτελές ξενοδοχείο “…………….”, στην Αθήνα, με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας, ως υπάλληλος στην οποία ανατέθηκαν τα καθήκοντα του διευθυντή προσωπικού. Ότι μεταξύ των πολλαπλών, επιτελικών καθηκόντων τα οποία ασκούσε, περιλαμβάνονταν η έκδοση του προγράμματος εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης, ο έλεγχος της παραγωγικότητας αυτού και η χορήγηση των αδειών αναπαύσεως σ’ αυτό, το οποίο περιλάμβανε συνολικά περί τα 450 πρόσωπα. Ότι για την παροχή της εργασίας αυτής η ενάγουσα λάμβανε αυξημένες μηνιαίες αποδοχές, οι οποίες από την 1-1-2008 είχαν φθάσει στο ποσό των 4.600 ευρώ. Ότι αν και η ενάγουσα είχε την ευχέρεια να λαμβάνει άδεια αναπαύσεως χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση εκ μέρους της εναγομένης, ύστερα από απλή συνεννόηση με το γενικό διευθυντή της επιχείρησης, αυτή, όπως και τα υπόλοιπα διευθυντικά στελέχη, λάμβανε αυτούσια άδεια μόνο όταν υπήρχε πρακτική δυνατότητα σε σχέση με τον εν γένει προγραμματισμό της εργασίας της στο πλαίσιο των διευθυντικών καθηκόντων, τα οποία ασκούσε. Ότι την 18-12-2009 η εναγομένη επέδωσε στην ενάγουσα καταγγελία της συμβάσεως εργασίας και κατόπιν η τελευταία άσκησε την ένδικη, από 2-9-2010 αγωγή, με την οποία ζητεί την καταβολή αποδοχών για μη χορηγηθείσα αυτούσια άδεια αναπαύσεως (εν όλω ή εν μέρει) κατά τα έτη 2006 έως και 2009, συνολικού ποσού 22.300,80 ευρώ και επ’ αυτού την προβλεπόμενη αστική ποινή (προσαύξηση 100%), ήτοι εν όλω 44.601,60 ευρώ.Σύμφωνα με τις παραδοχές αυτές, το δικαστήριο της ουσίας έκρινε ότι η ενάγουσα, όπως άλλωστε και η ίδια εξιστορεί στην αγωγή, είχε την ιδιότητα του διευθύνοντος υπαλλήλου και ότι εκ του λόγου αυτού εξαιρείτο από το δικαίωμα σε ετήσια άδεια αναπαύσεως. Κατόπιν αυτού, απέρριψε την έφεση κατά της 1598/2013 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που είχε κρίνει ομοίως και είχε απορρίψει ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη την ένδικη αγωγή. Με την κρίση αυτή το μονομελές εφετείο αιτιολόγησε επαρκώς τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπέρ της ενάγουσας επέλευση των συνεπειών της εργατικής νομοθεσίας από τη μη χορήγηση αδείας αναπαύσεως “innatura”, δοθέντος ότι, όπως με σαφήνεια δέχθηκε, αυτή ήταν διευθυντικό στέλεχος της επιχείρησης και δεν δικαιούταν άδεια αναπαύσεως. Επομένως, ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως, με τον οποίο υποστηρίζεται το αντίθετο και προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η αναιρετική πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολΔ, είναι αβάσιμος.

 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ

 

Κατά την ως προς το αποτέλεσμα συγκλίνουσα άποψη του εισηγητή Αρεοπαγίτη, Χριστόφορου Κοσμίδη, εν όψει του ότι και οι διευθύνοντες υπάλληλοι, όπως κάθε εργαζόμενος, υπόκεινται σε ανάλωση των πνευματικών και σωματικών δυνάμεών τους και έχουν την ίδια με όλους ανάγκη αναπαύσεως, δεν πρέπει, κατ’ αρχήν, να εξαιρεθούν από την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για χορήγηση ετήσιας άδειας αναψυχής. Οπότε, πρέπει να γίνει η ακόλουθη διάκριση.

– Εάν η λήψη της άδειας εξαρτάται από την προαίρεση του ιδίου του υπαλλήλου, αναγόμενη στα διευθυντικά καθήκοντα τα οποία ο ίδιος ασκεί, δεν είναι θεμιτό το να επιρριφθούν στον εργοδότη οι συνέπειες από την εκούσια μη χρήση του δικαιώματος σε αυτούσια άδεια εντός του κρισίμου ημερολογιακού έτους. – Εάν, όμως, για τη λήψη της άδειας είναι απαραίτητη η συναίνεση του εργοδότη και αυτός αρνείται να τη δώσει, τότε ο διευθύνων υπάλληλος δικαιούται τις αποδοχές του χρονικού διαστήματος, για το οποίο δεν έλαβε την αδεία αυτουσίως και, εφ’ όσον συντρέχει πταίσμα του εργοδότη, την κατά νόμο αστική ποινή (προσαύξηση 100%). Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε επαλλήλως και, πάντως, όχι αντιφατικώς ότι η ενάγουσα, στο πλαίσιο άσκησης των διευθυντικών της καθηκόντων, είχε τη διακριτική ευχέρεια να λαμβάνει άδεια αναπαύσεως κατά την επιθυμία της. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να προχωρήσει στην υπαγωγική κρίση ότι δεν ήταν θεμιτό να επιρρίψει στην εναγομένη τις δυσμενείς συνέπειες, απλές ή επιβαρημένες, από τη μη χορήγηση άδειας στον εαυτό της. Οπότε, και υπό την εκδοχή αυτή η ενάγουσα δεν είχε δικαίωμα λήψεως αποζημιώσεως για μη χορηγηθείσα άδεια, με συνέπεια ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως να ελέγχεται και πάλι αβάσιμος.