ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ;

ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
June 7, 2022
4ΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
June 7, 2022
ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
June 7, 2022
4ΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
June 7, 2022
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*.

Σοβαρό πρακτικό ζήτημα προκύπτει στην περίπτωση που δημόσιος υπάλληλος αιτηθεί τη μετάταξη του σε ανώτερη κατηγορία, λόγω κτήσης του σχετικού τίτλου σπουδών, παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται σχετική κενή οργανική θέση.

Είναι δε σύνηθες δημόσιοι φορείς να απορρίπτουν αιτήματα μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία με την αιτιολογία ότι δεν προβλέπεται από το οργανόγραμμα της υπηρεσίας κενή οργανική θέση της ανώτερης κατηγορίας, στην οποία επιθυμεί να μεταταχθεί ο αιτών υπάλληλος. Είναι όμως νόμιμη η απόρριψη των αιτημάτων μετάταξης από τους δημόσιους φορείς με το ως άνω σκεπτικό; Ποια τα μέσα άμυνας και προστασίας που διαθέτουν οι υπάλληλοι σε μία τέτοια περίπτωση; Απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα έδωσε η πρόσφατη με αριθμό 116/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αναφορικά με υπάλληλο Δημόσιου Νοσοκομείου.

Αρχικά για την προσέγγιση των παραπάνω καίριων ερωτημάτων κρίνεται αναγκαία η επισκόπηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το ζήτημα των μετατάξεων.

Στο άρθρο 70 του ανωτέρω Υπαλληλικού Κώδικα ορίζεται ότι: “1. Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. 2. Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. 3[…]”. Σύμφωνα δε με το άρθρο 3του π.δ. 50/2001 “Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα” (Α΄39/5. 3.2001) “1. Για τους κλάδους ΠΕ μιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ, προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2. Στην περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας για την οποία το οριζόμενο από την προηγούμενη παράγραφο πτυχίο ή δίπλωμα δεν παρέχεται από ΑΕΙ ημεδαπής, ως προσόν διορισμού γίνεται δεκτό το συναφούς ονομασίας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής, ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής”. Ακολούθως, στο άρθρο 73 του ίδιου Κώδικα, τιτλοφορούμενο “Διαδικασία μετατάξεων εντός του ίδιου φορέα”, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 14 του ν. 4440/2016 “Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση […]” (Α΄ 224/2.12.2016), ορίζεται ότι: “1 […]. 2. Οι αιτήσεις μετατάξεων των άρθρων 69 και 70 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους και συνεξετάζονται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. 3. Οι αιτήσεις μετάταξης εισάγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο και εντός δύο (2) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, διατυπώνεται γνώμη για την αποδοχή ή την απόρριψή τους, αφού συνεκτιμηθούν τόσο η καταλληλόλητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και οι ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου. 4. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. και αν δεν υπάρχει, του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. […].”. Σύμφωνα δε με την παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄226), “Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του Υπαλληλικού Κώδικα, και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος”.

Με βάση τα παραπάνω η υπ’ αριθμ. 116/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έκρινε ότι « σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων η μετάταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεταφορά της θέσης στον φορέα υποδοχής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011». Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι είναι παράνομη η απόρριψη του αιτήματος μετάταξης λόγω μη ύπαρξης κενής θέσης, και τούτο διότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία εκείνη μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου, χωρίς να είναι προαπαιτούμενο η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας και του κλάδου, που επιθυμεί να μεταταχθεί ο υπάλληλος.

Από την άλλη, ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος προκειμένου να επιτύχει την ακύρωση της απορριπτικής απόφασης, που παρανόμως έκρινε ότι δεν δύναται να πραγματοποιηθεί η μετάταξή του σε ανώτερη κατηγορία λόγω μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, δύναται να ασκήσει αίτηση ακύρωσης εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής διοικητικής πράξης ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου. Επιπλέον, και ανεξάρτητα από το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, ο υπάλληλος μπορεί να ασκήσει διοικητικές προσφυγές και συγκεκριμένα αίτηση θεραπείας ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την επίμαχη απόφαση ή ιεραρχική προσφυγή στην ιεραρχικώς προϊστάμενη αρχή.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.