Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
June 20, 2022
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
June 24, 2022
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
June 20, 2022
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
June 24, 2022
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα – Καρούζου*.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α` 45) προβλέπεται ότι οι διοικητικές αρχές υποχρεούνται να αποφαίνονται επί όλων των αιτημάτων των ενδιαφερομένων, πλην αυτών που είναι προδήλως παράνομα ή επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό. Η υποχρέωση αυτή, η οποία εμπνέεται από την αρχή του κράτους δικαίου, επιβάλλεται προεχόντως όταν υποβάλλεται στη διοίκηση νόμιμο αίτημα. Επομένως, επιβάλλεται και σε περίπτωση που υπάλληλος υποβάλλει στην υπηρεσία του αίτημα μετατάξεως για το οποίο αυτός κατέχει το κατ` αρχήν απαιτούμενο από το νόμο τυπικό προσόν. Εξάλλου, δεδομένου ότι οι ως άνω διατάξεις (ν. 2690/1999) έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα, δεν υποχρεώνουν μεν τη διοίκηση να προβεί στην αιτούμενη μετάταξη, αφού για το ανωτέρω ζήτημα η τελευταία διαθέτει κατά το νόμο (άρθρο 70 του ίδιου Κώδικα) διακριτική ευχέρεια, επιβάλλουν, όμως, σ` αυτήν να εξετάζει την υπόθεση και να αποφασίζει ρητώς για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος μετατάξεως με αιτιολογημένη κρίση, που υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο (πρβλ. ΣτΕ 3500/2002, 2684/2010, βλ ΔΕφθεσ 19, 65/2010) άλλως, παραλείπει οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια.

Επομένως, η Διοίκηση οφείλει τηρώντας τη διαγραφόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία, να αποδεχθεί ή να απορρίψει το επίμαχο αίτημα με σχετική αιτιολογημένη απόφαση, τηρώντας τη διαγραφόμενη εκ του νόμου διαδικασία. Επομένως, η σιωπηρή παράλειψη της οφειλόμενης ενέργειας της Διοίκησης προς έκδοση απόφασης επί του αιτήματος μετάταξης, είναι μη νόμιμη. Ο υπάλληλος που αντιμετωπίζει την άρνηση της Διοίκησης να εξετάσει και να αποφανθεί επί του αιτήματός του, δύναται να ασκήσει ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου αίτηση ακύρωσης επιδιώκοντας να ακυρωθεί η παράνομη παράλειψη της Διοίκησης να αποφανθεί επί του νόμιμου αιτήματος του για διενέργεια μετάταξης. Τα ως άνω ισχύουν και για τις λοιπές μορφές κινητικότητας, όπως για αιτήματα μετάθεσης, μετακίνησης και απόσπασης.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα – Καρούζου είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.