ΜΕΧΡΙ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
June 26, 2022
Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
June 28, 2022
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
June 26, 2022
Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
June 28, 2022
Share

«H μετακίνηση ιατρικού προσωπικού δύναται να ισχύει έως τρεις μήνες, με ενδεχόμενο παράτασης για επιπλέον τρεις μήνες μέσα στο ίδιο έτος μετακίνησης», αναφέρει μεταξύ άλλων η Μαριάννα Κατσιάδα.

Σχετικά με όσα ισχύουν για την μετακίνηση ιατρικού προσωπικού αλλά και τα χρονικά όρια μίλησε στο Dnews η δικηγόρος- δημοσιολόγος Μαριάννα Κατσιάδα. Συγκεκριμένα:

«Ο ν. 3599/2007 «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, θέματα ιατρών και άλλες διατάξεις» (Α΄176) ορίζει, στο άρθρο 24 αυτού, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 9 παρ. 21 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), 49 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145) και 20 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225), ότι: «(…) Ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί με αποφάσεις του να μετακινεί ιατρικό, (…) προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειάς του για κάλυψη εφημεριών ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις (3) μήνες μέσα στο ίδιο έτος. Ομοίως οι Διοικητές των Υ.ΠΕ μπορούν με κοινές αποφάσεις τους να μετακινούν μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών τους ιατρικό (…) προσωπικό των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. και των Υγειονομικών Περιφερειών τους για κάλυψη εφημεριών ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος».

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η μετακίνηση ιατρικού προσωπικού δύναται να ισχύει έως τρεις μήνες, με ενδεχόμενο παράτασης για επιπλέον τρεις μήνες μέσα στο ίδιο έτος μετακίνησης. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι αν ένας ιατρός μετακινηθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου για κάλυψη αναγκών εφημερίας επί τρίμηνο, δεν μπορεί να λάβει χώρα παράταση της εν λόγω μετακίνησης διότι η τελευταία θα εκτίνεται χρονικά και στο επόμενο ημεροχρονολογιακό έτος από εκείνο που αποφασίστηκε η αρχική τρίμηνη μετακίνηση. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση του ως άνω νομοθετήματος, η παράταση –συντρεχουσών υπηρεσιακών αναγκών- μπορεί να αποφασιστεί και να εκτελεστεί χρονικά μόνο εντός του έτους που ελήφθη η απόφαση της μετακίνησης.

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι μετά τη λήξη της απόφασης περί μετακίνησης, ο ιατρός επανέρχεται αυτοδίκαια στην οργανική του θέση, η οποία δεν έχει μεταβληθεί και αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων του το δίχως άλλο. Δηλαδή δεν απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης για την επιστροφή του ιατρού στην οργανική του θέση.

Τέλος, είναι κρίσιμο να τονιστεί ότι δεν μπορεί να εκδοθεί δεύτερη απόφαση μετακίνησης σε άλλη υπηρεσία, από αυτή που είχε αρχικώς μετακινηθεί ο ιατρός εντός του ίδιου έτους, εφόσον στην πρώτη μετακίνηση εξαντλήθηκε το τρίμηνο. Πρακτικά, αν ένας ιατρός μετακινήθηκε επί τρίμηνο, δεν μπορεί εντός του ίδιου έτους να μετακινηθεί εκ νέου σε άλλη υπηρεσία και τούτο, διότι είναι ουσιωδώς διαφορετική η έννοια της παράτασης της μετακίνησης σε σχέση με την έκδοση νέας – δεύτερης χρονικά απόφασης μετακίνησης σε άλλη υπηρεσία».

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr