Αμερική: Λιγότερο από το ένα τρίτο των υπαλλήλων στην επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανολογία και τα μαθηματικά είναι γυναίκες

Τι να προσέξουμε στην εποχική εργασία
August 7, 2022
Πως αμοίβεται η νυχτερινή εργασία;
August 8, 2022
Τι να προσέξουμε στην εποχική εργασία
August 7, 2022
Πως αμοίβεται η νυχτερινή εργασία;
August 8, 2022
Share

Παρά τις διαρκείς προσπάθειες για αύξηση της ποικιλομορφίας, της ισότητας, της ένταξης και της προσβασιμότητας στο εργατικό δυναμικό της χώρας, οι γυναίκες στις ΗΠΑ εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά στην εκπροσώπηση σε θέσεις που αφορούν στην επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανολογία και τα μαθηματικά (STEM jobs[1]).

της Δάφνης Γιακουμάκη*

Οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 29,3% των ομοσπονδιακών εργαζομένων στους εν λόγω τομείς, σύμφωνα με δημοσίευση της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης στις 13 Ιουλίου. Η στατιστική βασίστηκε σε δεδομένα από το οικονομικό έτος 2019, που συνιστούν τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες.

Η ανωτέρω έρευνα είναι σύμφωνη με προγενέστερη έρευνα του Γραφείου Απογραφής το 2021, που αφορούσε επίσης το έτος 2019 και η οποία έδειξε ότι οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 27% του συνολικού εργατικού δυναμικού στον κλάδο αυτόν στις ΗΠΑ.

Φυσικά έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση των ποσοστών των εργαζομένων γυναικών στα σχετικά επαγγέλματα– από 8% το 1970 σε 27% το 2019 – αλλά οι άνδρες εξακολουθούν να κυριαρχούν στον τομέα. Οι άνδρες αποτελούν το 52% των συνολικών εργαζομένων στις ΗΠΑ, αλλά στους κλάδους των θετικών επιστημών αποτελούν το αξιοσημείωτο ποσοστό του 73% όλων των εργαζομένων.

Τα επαγγέλματα αυτά αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 7% όλων των επαγγελμάτων των ΗΠΑ και είναι γεγονός πως οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν σημαντικά στην έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στην Αμερική αλλά και παγκοσμίως. Ειδικότερα, σε αυτήν την κατηγορία επαγγελμάτων συγκαταλέγονται οι μηχανικοί, οι επιστήμονες στον τομέα της ιατρικής, οι κοινωνιολόγοι και οι αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών. Το 2019, υπήρχαν σχεδόν 10,8 εκατομμύρια τέτοιοι εργαζόμενοι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ.

Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα τέταρτο περίπου των εργαζομένων στον κλάδο της πληροφορικής και το 15% των εργαζομένων σε μηχανικά επαγγέλματα. Συνιστούν, ωστόσο, την πλειοψηφία των εργαζομένων στις κοινωνικές επιστήμες, οι οποίες βέβαια αντιπροσωπεύουν μόνο το 3% των επαγγελμάτων του κλάδου.

Οι γυναίκες που εργάζονται σε επαγγέλματα όπως εκείνο του μηχανικού αυξήθηκαν από 3% το 1970 σε 15% το 2019. Μολονότι το ποσοστό των γυναικών σε επαγγέλματα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υψηλότερο από το 1970, στην πραγματικότητα μειώθηκε μεταξύ 1990 και 2019.

Οι απολαβές των γυναικών

Οι γυναίκες που εργάζονται με πλήρες ωράριο, όλο το χρόνο, σε επαγγέλματα θετικών επιστημών κερδίζουν περισσότερα χρήματα από τα αντίστοιχα επαγγέλματα άλλων κλάδων αλλά το χάσμα στις αποδοχές μεταξύ των φύλων παραμένει στα επαγγέλματα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών.

Σε ορισμένα επαγγέλματα του κλάδου, όπου οι γυναίκες αποτελούν πλειοψηφία και μπορεί να γίνει λόγος για στατιστικώς αξιόπιστα πορίσματα (όπως ψυχολόγοι, διευθυντές φυσικών επιστημών και ιατροί), οι γυναίκες που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση όλο το χρόνο κερδίζουν λιγότερα ή περίπου τα ίδια χρήματα με τους άνδρες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ των 70 λεπτομερών επαγγελμάτων που αναφέρει το Γραφείο Απογραφής, οι γυναίκες λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από τους άνδρες σε ένα μόνο επάγγελμα του κλάδου: σε αυτό του αρχιτέκτονα δικτύων υπολογιστών. Ωστόσο, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 8% αυτών που ασκούν αυτό το επάγγελμα.


*Πολλά από τα δεδομένα που επισημάνθηκαν παραπάνω προέρχονται από έναν αναλυτικό πίνακα από την Έρευνα της Αμερικανικής Κοινότητας και παρέχουν πληροφορίες για συγκεκριμένα επαγγέλματα και για τις απολαβές γυναικών και ανδρών:

https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/stem-occ-sex-med-earnings.html

*Η Δάφνη Γιακουμάκη, είναι συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου “Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες”.

Με στοιχεία από: https://federalnewsnetwork.com/ και https://www.census.gov/

[1] Στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος «STEM jobs» για να περιγράψει τις θέσεις απασχόλησης που αφορούν στην επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανολογία και στα μαθηματικά και σχηματίζεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεις science, technology, engineering και math αντίστοιχα.