Η μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας Δημοσίων Υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)

Λόγοι υγείας δικαιολογούν την αποχή μου απο την εκτέλεση καθηκόντων;
August 22, 2022
Τα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοσίων υπαλλήλων
August 23, 2022
Share

Της Αρτέμιδος Απέργη*

Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), που προσλαμβάνεται μετά την 1-1-2016 στο Δημόσιο, κατατάσσεται στο εισαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο της κατηγορίας του. Το εν λόγω προσωπικό με αίτησή του μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση της προϋπηρεσίας που τυχόν κατέχει, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μισθολογική του κατάταξη. Τόσο η μισθολογική κατάταξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 11 του νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο (4354/2015), είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005) των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου).

Κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του νέου μισθολογίου π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Επίσης δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν υφίστανται, εκτός εάν έχουν ενσωματωθεί ή απορροφηθεί από άλλο φορέα ο οποίος σήμερα υπάγεται στις διατάξεις του νέου νόμου, οπότε είναι δυνατή η αναγνώριση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.


*Η Άρτεμις Απέργη είναι Δικηγόρος – Δημοσιολόγος, συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου «Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες».