Μετάταξη Δημοσίου Υπαλλήλου σε Ανώτερη Κατηγορία

Πορίσματα από έρευνα της ΓΣΕΕ: Εργασιακή ανασφάλεια, απλήρωτες υπερωρίες και φόβος για τον ερχόμενο χειμώνα
September 12, 2022
Τι αναλυτικά εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ για τους εργαζόμενους
September 14, 2022
Πορίσματα από έρευνα της ΓΣΕΕ: Εργασιακή ανασφάλεια, απλήρωτες υπερωρίες και φόβος για τον ερχόμενο χειμώνα
September 12, 2022
Τι αναλυτικά εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ για τους εργαζόμενους
September 14, 2022
Share

Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας είναι η εκούσια μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου -μόνιμου ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου-  με αλλαγή της κατηγορίας ή του κλάδου της αυτής κατηγορίας εντός του ίδιου υπουργείου ή υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).

Η μετάταξη αναλύεται σε δύο πράξεις. Αρχικά, ο υπάλληλος απολύεται από την οργανική θέση που κατέχει και εν συνεχεία διορίζεται σε άλλη οργανική θέση (ΣΕ 1396/1965). Η μεταβολή γίνεται χωρίς διακοπή της υπαλληλικής σχέσης, η προϋπηρεσία του υπαλλήλου στην προηγούμενη θέση υπολογίζεται για την υπηρεσιακή κατάστασή του (αρχαιότητα, χορήγηση επιδομάτων σχετικά με τον χρόνο υπηρεσίας κλπ., ΣΕ 1503/1964).

Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου, της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από απλή γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Ο μετατασσόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ή εάν τον είχε από πριν τον διορισμό του, να έχει συμπληρώσει οκταετή υπηρεσία. Το υπηρεσιακό συμβούλιο γνωμοδοτεί, εάν ο μετατασσόμενος έχει τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα για την θέση στην οποία γίνεται η μετάταξη.

Σε περίπτωση που έχουν υποβάλει αίτηση για την ίδια θέση περισσότεροι υπάλληλοι, προτιμάται εκείνος που ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα κριτήρια της απόδοσης, του χρόνου απόκτησης του τυπικού προσόντος, του χρόνου συνολικής υπηρεσίας στον κλάδου και του βαθμού. Επίσης, συνεκτιμώνται και τα υπόλοιπα στοιχεία του του υπηρεσιακού φακέλου των ενδιαφερομένων. Ειδικότερα, για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, προτιμάται ο υποψήφιος που έχει τον προβλεπόμενο από τον νόμο τίτλο σπουδών, ενώ ακολουθεί εκείνος που έχει τίτλο σπουδών που προβλεπόταν ως επικουρικό προσόν διορισμού.

Κατόπιν της αίτησης του υπαλλήλου, εκδίδεται πράξη του αρμόδιου Υπουργού. Όταν πρόκειται για μετάταξη υπαλλήλου ΝΠΔΔ  η σχετική πράξη εκδίδεται, κατά περίπτωση, από το μονομελές όργανο της διοίκησης ή, εάν δεν υπάρχει, από το διοικητικό συμβούλιο.

Δικηγόρος  – Εργατολόγος