Η αρχή της μη διάκρισης στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Όχι από εργοδότες και εργαζόμενους στην τηλεργασία
October 11, 2022
Η διάταξη για την απαγόρευση διακρίσεων σε οροθετικούς | Τι συμβαίνει με την τηλεργασία
October 11, 2022
Όχι από εργοδότες και εργαζόμενους στην τηλεργασία
October 11, 2022
Η διάταξη για την απαγόρευση διακρίσεων σε οροθετικούς | Τι συμβαίνει με την τηλεργασία
October 11, 2022
Share

Η αρχή της μη διάκρισης αφορά τόσο στην πρόσβαση στην απασχόληση όσο και στο περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων.

Η διευκόλυνση στην πρόσβαση υλοποιείται με την αρχή της ισότητας ευκαιριών, που στη συγκεκριμένη περίπτωση συνίσταται στην υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει με οποιοδήποτε τρόπο τους εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τις κενές θέσεις που είναι διαθέσιμες, στην υποχρέωσή του να ενημερώνει τα αντιπροσωπευτικά όργανα για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στην υποχρέωση να διευκολύνει τον εργαζόμενο, στο μέτρο του δυνατού, για τις κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης.

Η αρχή της μη διάκρισης ως προς τους όρους λειτουργίας της σχέσης εργασίας αφορά στο σύνολο των όρων εργασίας, όπως δικαιώματα, ατομικά και συλλογικά, προσδοκίες και διευκολύνσεις κάθε είδους. Αυτό προκύπτει από τη γενική απαγόρευση της δυσμενούς διάκρισης, εκ μόνου του λόγου ότι έχει συναφθεί σύμβαση ορισμένου χρόνου (άρθ. 4 § 1 π.δ. 81/2003). Γίνεται μάλιστα ιδιαίτερη διευκρίνηση ότι ακόμη και όταν τα δικαιώματα εξαρτώνται από τη διάρκεια της υπηρεσίας στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, δηλαδή συνδέονται ευθέως από την αρχαιότητα ή προϋπηρεσία, δεν επιτρέπεται διάκριση ανάμεσα σε απασχολούμενους με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου (§ 2 άρθ. 4 π.δ. 81/2003 όπως τροπ. από π.δ. 180/2004). Η οποιαδήποτε διάκριση πρέπει να δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους (αρχή ευελιξίας με αντικειμενικά δεδομένα).

Για να καταστεί αποτελεσματική η αρχή της μη διάκρισης εισάγεται η έννοια του συγκρίσιμου εργαζομένου, μία έννοια που χρησιμοποιεί και σ’ άλλες μορφές ευέλικτης μορφής απασχόλησης (π.χ. τη μερική απασχόληση). Ο συγκρίσιμος εργαζόμενος, την έννοια του οποίου προσδιορίζει ευθέως η Οδηγία 99/70/EΚ και επαναλαμβάνει το π.δ. (άρθ. 3 § 2 β και άρθ. 4 § 1 π.δ.), καθίσταται έννοια-κλειδί για την ισορροπία ευελιξίας και ασφάλειας.

Δικηγόρος Εργατολόγος