Αργία 28ης Οκτωβρίου: Τι συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους;

3+1 Ευρωπαϊκές Οδηγίες κρίνουν το μέλλον της εργασίας στην Ελλάδα
October 25, 2022
Ο διευθυντής πρέπει να εργάζεται πάνω από οκτώ ώρες την ημέρα;
October 30, 2022
3+1 Ευρωπαϊκές Οδηγίες κρίνουν το μέλλον της εργασίας στην Ελλάδα
October 25, 2022
Ο διευθυντής πρέπει να εργάζεται πάνω από οκτώ ώρες την ημέρα;
October 30, 2022
Share

Η εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, ήταν μέχρι πρότινος προαιρετική αργία, η οποία όμως με την ψήφιση του Ν. 4808/2021 (κατά το άρθρο 60) κατέστη υποχρεωτική. Από την διάκριση σε ημέρες προαιρετικής ή υποχρεωτικής αργίας, καθορίζεται αν η απασχόληση του μισθωτού εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη ή όχι.

Φέτος, η γιορτή συμπίπτει σε εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή) και επομένως η λειτουργία των επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές κατά τις Κυριακές και αργίες καθώς και η απασχόληση των εργαζομένων σε αυτές απαγορεύεται (σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, όπως ισχύει μετά το Ν. 4808/2021). Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, θα ισχύουν τα εξής:

  1. Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, νόμιμα ή παράνομα:

α. Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, δικαιούνται το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν. (Οι εργοδότες που καταβάλλουν στο προσωπικό τους αποδοχές ανώτερες από τις νόμιμες, έχουν την δυνατότητα την προσαύξηση του 75% να την υπολογίσουν επί του νομίμου ημερομισθίου που δικαιούνται οι εργαζόμενοι με βάση την Σ.Σ.Ε. στην οποία ανήκουν).

β. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται πλήρη τον μισθό τους του μηνός Οκτωβρίου πέραν των μηνιαίων αποδοχών τους, με προσαύξηση 75% επί του 1/25ου του νομίμου μισθού τους.

γ. Σε περίπτωση παροχής εργασίας πέραν των 8 ωρών στην εξαήμερη εργασία ή των 9 ωρών στην πενθήμερη εργασία, ως υπερωρία, η αμοιβή που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, για την εργασία τους αυτή, προφανώς θα υπολογισθεί επί του αυξημένου κατά 75% ωρομισθίου τους.

  1. Εργαζόμενοι που δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή:

α. Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο που δεν θα απασχοληθούν για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό τους.

β. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέρα από τον καταβαλλόμενο μισθό τους.

Αξίζει να σημειώσουμε:

  • Για τους διευθύνοντες υπαλλήλους της επιχείρησης δεν ισχύουν αυτά που καθορίζονται για τις αμοιβές και τις προσαυξήσεις που αφορούν τις Κυριακές και γιορτές. (Αρ. Παγ. 1123/93, Μον. Πρωτ. Αθην. 4426/92)
  • Όσον αφορά στο θέμα αναπληρωματικής αναπαύσεως, οφείλεται μόνονγια την εργασία της Κυριακής και όχι και για την εργασία των ημερών αργίας. (Εάν συμπέσει η αργία με Κυριακή, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης, εφόσον ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί πάνω από πέντε (5) ώρες, σε άλλη ημέρα της εβδομάδας)
  • Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
  • Το ημερομίσθιο της αργίας της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.
  • Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. από ΣΣΕ, κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Δικηγόρος Εργατολόγος