Οι άδειες της οικογένειας. Χρήσιμες άδειες νόμιμης απουσίας από την εργασία

Τι μας είπε η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και του ΠΣ Εργάνη;
November 1, 2022
Στην πρέσα τα νοικοκυριά: Τι δείχνουν τα στοιχεία για καταθέσεις, εισόδημα, δαπάνες και αποταμίευση
November 3, 2022
Τι μας είπε η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και του ΠΣ Εργάνη;
November 1, 2022
Στην πρέσα τα νοικοκυριά: Τι δείχνουν τα στοιχεία για καταθέσεις, εισόδημα, δαπάνες και αποταμίευση
November 3, 2022
Share

Άδεια πατρότητας

Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων εργάσιμων ημέρων, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τεκνού.

Άδεια φροντιστή

Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστήδιάρκειας έως πέντε  εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.

Γονική Άδεια 4 μηνών

Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί́ τη γονική́ μερίμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφήτου παιδιού, διάρκειας τεσσάρων μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ ετών.

Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας

Έως δύο φορές ετησίως και έως μία εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, ο εργαζόμενος γονέας ή φροντιστής δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του, με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου. Η ασθένεια ή το ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου, βεβαιώνεται με ιατρικήγνωμάτευση νοσοκομείου ή θεράποντος ιατρού.

Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας

Κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως δώδεκα (12) ετών ήφροντιστής δικαιούται να ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, όπως ιδίως, τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση.

Θέσπιση άδειας 7 ημερών για υποβολή σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Εργαζόμενες, οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δικαιούνται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, ύστερα απόβεβαίωση του θεράποντος ιατρού.

Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ήμερικής απασχόλησης, έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ(18) ετών συμπληρωμένων, που παρακολουθείμαθήματα στοιχειώδους ήμέσης εκπαίδευσης, καθώς και γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτάσε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας να απουσιάζουν, χωρίς περικοπήτων αποδοχών τους και μετάαπόάδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ήολόκληρη την ημέρα, απότην εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακόέτος, με σκοπόνα επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και της εν γένει παρουσίας τους.

Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους

Οι εργαζόμενοι γονείς, έχουν ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως τους, άδεια άνευ αποδοχών, που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακόέτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ήάλλων μελών της οικογένειας.

Η άδεια αυτήείναι δυνατόνα χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικάκαι αυξάνεται σε οκτώ(8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα απόδύο.

Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών

Στους εργαζόμενους γονείς, χορηγείται ειδικήγονική άδεια, διάρκειας δέκα (10) εργασίμων ημερών κατ’ έτος, με αποδοχές, για την αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών έως δεκαοκτώ(18) ετών συμπληρωμένων, με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, με νεοπλασματικήασθένεια ήπου χρήζει μεταμόσχευσης ήπαιδιών, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, με βαριάνοητικήστέρηση ήσύνδρομο DOWN ήαυτισμό.

Η άδεια, αποτελείδικαίωμα του κάθε γονέα, χορηγείται χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται απόάλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφούεξαντληθούν συναφήδικαιώματα με αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας.

Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών

Στους εργαζόμενους γονείς, χορηγείται ειδική γονική άδεια νοσηλείας χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, λόγω ασθένειας ήατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, για όσο διάστημα διαρκείη νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος.

Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους γονείς, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται απόάλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ(8) εργάσιμων ημερών ετησίως.

Δικηγόρος Εργατολόγος