Πότε ο υπάλληλος που διορίσθηκε παράνομα δεν χάνει τη θέση του

Αυξάνεται η αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων αλλά όχι αρκετά – Πού βρίσκεται η Ελλάδα και ο στόχος του 2023
February 19, 2023
Παρενόχληση στην εργασία. Σε ποιες ενέργειες υποχρεούται να προβεί η υπηρεσία
February 21, 2023
Αυξάνεται η αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων αλλά όχι αρκετά – Πού βρίσκεται η Ελλάδα και ο στόχος του 2023
February 19, 2023
Παρενόχληση στην εργασία. Σε ποιες ενέργειες υποχρεούται να προβεί η υπηρεσία
February 21, 2023
Share
Η υπ’αρίθμ. 705/2021 απόφαση Διοικητικού Εφετείου

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα Καρούζου*

Σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος όχι μόνον διορίστηκε παρανόμως, αλλά επιπλέον ήταν ο ίδιος που προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία, η πράξη διορισμού του ανακαλείται και μετά την παρέλευση της διετούς προθεσμίας εντός της οποίας ανακαλούνται, καταρχήν, οι παράνομοι διορισμοί.

Επομένως, και ο υπάλληλος που παράνομα και με χρήση πλαστού πτυχίου διορίστηκε σε θέση στο δημόσιο, θα υποστεί ανάκληση του διορισμού του ακόμα και αν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο ετών από την πρόσληψη και ανάληψη καθηκόντων του.

Ωστόσο, η ύπαρξη εξαιρετικών περιπτώσεων με ιδιάζουσες συνθήκες της προσωπικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου, θα καθιστούσαν την ανάκληση αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας. Τούτο έκρινε η πρόσφατη με αριθμό 705/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία ακύρωσε την πράξη ανάκλησης διορισμού υπαλλήλου, ο οποίος διορίσθηκε παρανόμως.

Ειδικά, η επίμαχη απόφαση λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου, το γεγονός ότι η σύζυγος του είναι άνεργη, αλλά επιπλέον και το γεγονός ότι από τον διορισμό του παρήλθαν 28 έτη, στα οποία εκείνος εργάστηκε με αυταπάρνηση και εργατικότητα, δέχθηκε ότι η απόφαση περί ανάκλησης του διορισμού αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας. Με δεδομένο μάλιστα ότι  η ανάκληση του διορισμού θα συνεπάγονταν  οριστική απώλεια του  συνταξιοδοτικού δικαιώματος και της συνδεόμενης με αυτό υγειονομικής περίθαλψης προέβη στην ακύρωση της ανακλητικής του διορισμού του πράξης.

Συγκεκριμένα, η απόφαση έκρινε ότι

« λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης, κατά τις οποίες η απόφαση ανάκλησης διορισμού του αιτούντος, εκδόθηκε 28 περίπου έτη από το διορισμό του, περαιτέρω δε συνεκτιμώντας, ιδίως τη φύση και το είδος των καθηκόντων του αιτούντος, που ήταν αυτά του μεταφορέα ασθενών του Νοσοκομείου, τα οποία άσκησε με εργατικότητα και αφοσίωση, το γεγονός ότι η ανάκληση της πράξης διορισμού του αιτούντος, ως παράνομης, εξαιτίας της προεκτεθείσας υπαίτιας συμπεριφοράς του, έλαβε χώρα, όπως προεκτέθηκε, μετά πάροδο ιδιαιτέρως μακρού χρόνου, κατά τη διάρκεια του οποίου πάντως, το καθού είχε επωφεληθεί των υπηρεσιών του, τις βαρύτατες επιπτώσεις που επάγεται στην προσωπική και οικονομική κατάσταση του αιτούντος η απώλεια της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητάς του (απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος και της συνδεόμενης με αυτό υγειονομικής περίθαλψης, αναζήτηση εκ μέρους της Διοίκησης του συνόλου των μισθολογικών απολαβών που αυτός είχε εισπράξει), ενόψει και του ότι, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα από τον ίδιο στοιχεία, ο αιτών είναι έγγαμος με άνεργη σύζυγο και ένα ανήλικο τέκνο το οποίο παρουσιάζει αναπτυξιακή καθυστέρηση και από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον Ιούλιο του 2016 λάμβανε παροχές ειδικής αγωγής (βλ. αντίγραφα φύλλων βιβλιαρίου του ΟΠΑΔ του έμμεσα ασφαλισμένου Γ.Ν., περί εντολής Υγειονομικής Περίθαλψης και εκτέλεσης αυτής) ενώ, ήδη, τα οικογενειακά του έσοδα είναι απολύτως μηδενικά (βλ. εκκαθαριστικά φορολογικών ετών 2017, 2018 και 2019,) με δανειακές υποχρεώσεις, κατά την 9.11.2016 προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 58.694 ευρώ (βλ. το 35360/9.11.2016 Πιστοποιητικό του Προϊσταμένου Δ/σης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) κρίνει, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην τρίτη σκέψη, ότι συντρέχει, εξαιρετική περίπτωση, κατά την οποία η ανάκληση της πράξης διορισμού του αιτούντος αντίκειται στις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο ακύρωσης».


*Η Μαριάννα Κατσιάδα Καρούζου είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.