Ασθενής δημόσιος υπάλληλος – Μπορεί να τον ελέγξει ο γιατρός κατ’ οίκον;

Οι προλετάριοι του µέλλοντος
April 20, 2023
Ο ΕΦΚΑ και τα αναδρομικά των τραπεζοϋπαλλήλων
April 21, 2023
Οι προλετάριοι του µέλλοντος
April 20, 2023
Ο ΕΦΚΑ και τα αναδρομικά των τραπεζοϋπαλλήλων
April 21, 2023
Share

Το θέμα του ελέγχου κατ’ οίκον των δημοσίων υπαλλήλων που δηλώνουν ασθένεια, υποτίθεται πως ρυθμίζει εκ νέου με διατάξεις του ο πρόσφατος νόμος 5043/2023, με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του νέου νόμου 5043/2023 τροποποιούνται οι περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (Α’ 50) και διαμορφώνονται ως εξής:

«β. Σε όσα Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής, δεν υπηρετούν τέτοιοι γιατροί, ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων τους, που υπηρετούν στην Περιφέρεια Αττικής, ασκείται από τον ελεγκτή γιατρό του Υπουργείου που τα εποπτεύει. Εφόσον δεν υπηρετεί ελεγκτής ιατρός στο εποπτεύον Υπουργείο, ο έλεγχος μπορεί να ασκείται από ελεγκτή γιατρό που ανήκει οργανικά στην Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής ή ανήκει οργανικά σε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Η εντολή για έλεγχο δίδεται από τον οικείο Διοικητή κατόπιν αιτήματος του φορέα.»

«γ. Σε όσες δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύουν εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή έχουν υπηρεσίες εκτός της Περιφέρειας Αττικής, δεν υπηρετεί ελεγκτής γιατρός, ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων τους ασκείται από τον ελεγκτή γιατρό της οικείας Περιφέρειας ή από ελεγκτή γιατρό που ανήκει οργανικά στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια ή υπηρετεί σε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας που υπάγεται στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια. Η εντολή για έλεγχο δίνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας στον ορισθέντα με απόφαση αντιστοίχως ελεγκτή γιατρό κατόπιν αιτήματος του οικείου φορέα.»

Έναντι των παλαιών περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 60 ν. 1943/1991, όπως παρατίθενται:

«β. Σε όσα ν.π.δ.δ., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής, δεν υπηρετούν τέτοιοι γιατροί, ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων τους, που υπηρετούν στο Νομό Αττικής, ασκείται από τον ελεγκτή γιατρό του υπουργείου που τα εποπτεύει, με δυνατότητα να δίδεται εντολή για έλεγχο μέσω του οικείου νομάρχη στον ελεγκτή γιατρό οποιοσδήποτε νομαρχίας του Νομού Αττικής.»

«γ. Σε όσα ν.π.δ.δ., που εδρεύουν εκτός Νομού Αττικής ή έχουν υπηρεσίες εκτός του Νομού Αττικής, δεν υπηρετεί υπηρεσιακός γιατρός ελεγκτής, ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων τους ασκείται από τον ελεγκτή γιατρό της οικείας νομαρχίας.»

Δυνάμει των παραπάνω, αξίζει να σημειωθεί πως ο κατ’ οίκον έλεγχος των ασθενούντων δημοσίων υπαλλήλων ήταν νομοθετημένος ήδη από το 1991! Το μόνο που τροποποιείται με τον νέο νόμο του 2023, αφορά στην ετεροχρονισμένη εναρμόνιση του ν. 1943/1991 (παλαιός νόμος) με τη διοικητική διαίρεση που εισήχθη με το πρόγραμμα Καλλικράτης και τέθηκε σε ισχύ ήδη από την 1η Ιανουραρίου του 2011.