Συνεργασία για την απόσπαση πολιτών τρίτων χωρών – Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας δημοσιεύει νέα έκθεση

Οι μισθοί στην Ελλάδα | Πόσο είναι το ωρομίσθιο στην Ελλάδα
April 25, 2023
Πόσο εφικτό είναι να αυξηθούν οι μισθοί όπως προεκλογικά υπόσχονται
April 27, 2023
Οι μισθοί στην Ελλάδα | Πόσο είναι το ωρομίσθιο στην Ελλάδα
April 25, 2023
Πόσο εφικτό είναι να αυξηθούν οι μισθοί όπως προεκλογικά υπόσχονται
April 27, 2023
Share

Η νέα Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας παρέχει στους επαγγελματίες από τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τους εμπειρογνώμονες καλύτερη κατανόηση των κανόνων της ΕΕ, των προκλήσεων κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας και την ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας σε σχέση με την απόσπαση πολιτών τρίτων χωρών.

Η «Έκθεση σχετικά με τις πρακτικές συνεργασίας, τις δυνατότητες και τις προκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την απόσπαση υπηκόων τρίτων χωρών», εξετάζει τρεις κύριες ενότητες σχετικά με τις πρακτικές και τις προκλήσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών όσον αφορά την απόσπαση πολιτών τρίτων χωρών (ΠΤΧ):

  • Νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην απόσπαση πολιτών τρίτων χωρών
  • Εφαρμογή των κανόνων για την απόσπαση πολιτών τρίτων χωρών
  • Επισκόπηση των ροών κινητικότητας του εργατικού δυναμικού των αποσπασμένων εργαζομένων ΠΤΧ στην ΕΕ και μεταξύ των κρατών μελών

Η έκθεση παρέχει επιχειρησιακά συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κύριων ζητημάτων:

  • Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τα κράτη μέλη προκειμένου να υποστηριχθεί η ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.
  • Ανάπτυξη ενός εργαλείου πληροφόρησης και ενός πρακτικού εγχειριδίου για τις αρμόδιες αρχές επιθεώρησης σχετικά με την εφαρμογή των εφαρμοστέων κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων,
  • Υποστήριξη της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών (συμπεριλαμβανομένων των αρχών μετανάστευσης, όπου χρειάζεται).
  • Καλύτερη αξιοποίηση του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά – IMI και προώθηση ορθών πρακτικών για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την ανταλλαγή πληροφοριών.
  • Προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.
  • Παροχή ειδικής κατάρτισης, ανταλλαγές προσωπικού και προγράμματα απόσπασης για το αρμόδιο προσωπικό των εθνικών αρχών- και πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας για συντονισμένες ή κοινές επιθεωρήσεις σε διασυνοριακό επίπεδο.

Απόσπαση εργαζομένου υπηκόου τρίτης χώρας: στοιχεία και αριθμοί ενός ενισχυόμενου φαινομένου:

Η απόσπαση πολιτών τρίτων χωρών αποτελεί ένα επεκτεινόμενο φαινόμενο κινητικότητας εργατικού δυναμικού, παράλληλα με τις παραδοσιακές οδούς μετανάστευσης προς και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Αν και τα στοιχεία εξακολουθούν να είναι περιορισμένα, τα δεδομένα που περιέχονται στην έκθεση δείχνουν μια ανοδική τάση για τις περισσότερες χώρες: Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες είναι οι κύριες χώρες υποδοχής αποσπασμένων εργαζομένων ΠΤΧ, ενώ η Πολωνία, η Σλοβενία και η Ισπανία συγκαταλέγονται στις κύριες χώρες αποστολής. Η Ουκρανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχουν τον υψηλότερο αριθμό αποσπασμένων πολιτών εντός της ΕΕ, ακολουθούμενες από τη Σερβία και τη Λευκορωσία.

Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι – πολίτες τρίτων χωρών στην ΕΕ εργάζονται περισσότερο στους τομείς των κατασκευών, των (οδικών εμπορευματικών) μεταφορών και της γεωργίας, ενώ οι κυριότεροι διάδρομοι μεταξύ των κρατών μελών για τους αποσπασμένους υπηκόους τρίτων χωρών είναι: Ουκρανοί και Λευκορώσοι εργαζόμενοι αποσπώνται από την Πολωνία και τη Λιθουανία και Βόσνιοι εργαζόμενοι αποσπώνται από τη Σλοβενία. Οι περισσότεροι από αυτούς τους αποσπασμένους εργαζόμενους πηγαίνουν σε χώρες της δυτικής Ευρώπης, όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες.

Απόσπαση εργαζομένων και πρόγραμμα ELA Posting 360

Η απόσπαση εργαζομένων παραμένει μια από τις βασικές προτεραιότητες του ELA και βρίσκεται στο επίκεντρο του πρόσφατα δρομολογημένου προγράμματος Posting 360 Mutual Learning and Understanding. Αυτό το πολυετές πρόγραμμα επικεντρώνεται στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, στην ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας και στην αύξηση των γνώσεων σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ και τους εθνικούς κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων.

Μετά τη δημοσίευση της Έκθεσης, η Αρχή θα διοργανώσει ένα εξειδικευμένο σεμινάριο και άλλες συνεργατικές δραστηριότητες σε σχέση με την απόσπαση πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Απόσπαση 360».

Πηγή: www.ela.europa.eu