Άδεια Βραχείας Ασθένειας. Πότε χορηγείται;

Οι θέσεις των κομμάτων για τους μισθούς
May 2, 2023
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις
May 3, 2023
Οι θέσεις των κομμάτων για τους μισθούς
May 2, 2023
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις
May 3, 2023
Share

Ο εργαζόμενος δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του, χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί ότι έχει καταγγείλει σιωπηρώς τη σύμβαση εργασίας, δηλαδή ότι αποχώρησε οικειοθελώς, όταν η απουσία του οφείλεται σε ασθένεια μικρής διάρκειας.

Η απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του λόγω ασθένειας βραχείας διάρκειας δε θεωρείται ως λύση της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου (άρθρο 5 του Ν. 2112/1920). Επομένως, ο εργοδότης υποχρεούται να δεχθεί τον εργαζόμενο στην εργασία μετά την επάνοδο του τελευταίου από την ασθένεια.

Την προστασία αυτή δικαιούται κάθε μισθωτός που συνδέεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξάρτητα με το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η εργασία του στον εργοδότη πριν από την απουσία του. Σημειώνεται ότι η υπαιτιότητα του μισθωτού στην ασθένειά του δεν ερευνάται. Επομένως, δεν έχει σημασία αν η ασθένεια οφείλεται στην εργασία ή σε άλλη αιτία.

Ως “βραχείας διάρκειας” ασθένεια, βάσει του Ν.4558/30,θεωρείται αυτή που διαρκεί, πάντα στον ίδιο εργοδότη από:

– Ένα μήνα για όσους υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια

– Τρεις μήνες για όσους υπηρετούν από 4 μέχρι 10 χρόνια

– Τέσσερις μήνες για όσους υπηρετούν από 10 μέχρι 15 χρόνια

– Έξι μήνες για όσους υπηρετούν από 15 χρόνια και πάνω

Τα χρονικά όρια της ασθένειας αρχίζουν από την ημέρα που ο εργαζόμενος απουσίασε λόγω της ασθένειάς του και λήγουν την αντίστοιχη ημέρα του μηνός, των τριών μηνών κλπ. Επισημαίνεται ότι σε αυτά συνυπολογίζονται οι Κυριακές, εορτές και λοιπές μη εργάσιμες ημέρες.

Συμψηφίζεται η Άδεια Βραχείας Ασθένειας με την Άδεια Μητρότητας (Τοκετού και Λοχείας);

Η άδεια μητρότητας τοκετού και λοχείας θεωρείται πραγματικός χρόνος εργασίας και όχι χρόνος βραχείας ασθένειας και επομένως δε διασπά τη συνέχεια της εργασιακής σχέσης και σαφώς δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια ούτε φυσικά και με την αναρρωτική άδεια.

Εάν η απουσία της εργαζόμενης μητέρας διαρκέσει πέραν του διαστήματος των προβλεπόμενων 17 εβδομάδων, λόγω ασθένειας, υπολογίζεται στα όρια βραχείας ασθένειας και εάν υπερβεί τα όρια αυτά, είναι δυνατός ο συμψηφισμός με τις ημέρες της κανονικής άδειας.

Δικηγόρος Εργατολόγος